Sinh hoạt của Linh mục Công giáo
Tác giả: Gm. Valter
Ký hiệu tác giả: VAL
Dịch giả: Gm. Jos Maria Phạm Năng Tĩnh
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001246
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 265
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014785
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 265
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014872
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 265
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1 3
LỜi giới thiệu 2 5
Mục lục 7
1. Tinh thần linh mục 11
2. Hạnh kiểm linh mục 19
3. Sự nguyện ngắm 30
4. Thánh Lễ Missa 39
5. Sự cầu nguyện 50
6. Việc học hành 60
7. Việc đọc sách 72
8. Việc giải trí 80
9. Sự hòa hợp giữa các linh mục 87
10. Tinh thần Giáo Hội 101
11. Việc xưng tội 112
12. Việc cấm phòng 121
1. Đức nhiệt thành 137
2. Đức khôn ngoan 154
3. Phẩm hạnh đời sống linh mục 169
4. Việc giải trí 180
5. Việc dạy giáo Lý 198
6. Tòa giải tội 214
7. Thăm viếng kẻ liệt 228
8. Trang hoàng nhà thờ 240
9. Đức can đảm 250