Các tác phẩm của tác giả Arthur Barry O'Neill, CSC.