Chỉ nam Linh mục
Tác giả: Bộ Rao Giảng Tin Mừng
Ký hiệu tác giả: BO-M
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002606
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007076
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 111
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư của đức hồng y bộ trưởng bộ rao giảng Tin Mừng 3
1. Nhập đề 5
I. NGUỒN GỐC CHỨC LINH MỤC THỪA TÁC 9
2. Nền tảng Thiên Chúa Ba Ngôi của chức Linh Mục 9
3. Nền tảng Giáo Hội và bí tích của chức linh mục 13
II. CĂN TÍNH LINH MỤC LÀ NGƯỜI RAO GIẢNG TIN MỪNG VÀ LÀ MỤC TỬ 16
4. Ý thức truyền giáo của Linh mục 16
5. Ý thức mục vụ của Linh mục 19
6. Tình huynh đệ linh mục 22
7. Thừa tác viên Lời Chúa 23
8. Chủ sự nghi lễ phụng vụ - thừa tác viên bí tích 29
9. Giải phóng và thăng tiến con người, Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo 35
10. Tác nhân của sự hợp tác 39
11. Vị mục tử lo việc đem Tin Mừng vào văn hóa 41
12. Người bạn và người hướng dẫn của tuổi trẻ 43
13. Cổ võ ơn gọi 46
14. Quan tâm đế ơn gọi đặc biệt của giáo dân 48
15. Tông đồ gia đình 50
16. Gần gũi những kẻ đau yếu và người già 54
17. Tác nhân của phong trào đại kết 57
18. Quan tâm đến việc đối thoại với người ngoài Kitô giáo 59
III. LINH ĐẠO LINH MỤC GIÁO PHẬN 60
19. Sự cần thiết và bản tính của linh đạo linh mục 60
20. Những chiều kích của linh đạo linh mục 63
21. Những đường nét Tin Mừng của linh đạo linh mục 66
22. Những phương thế giúp tiến tới trên đường thiêng liêng 68
IV. Những quy luật của Đời sống Linh Mục 71
23. Lời Chúa chất vấn linh mục 71
24. Đời sống linh mục 72
25. Đời sống tri thức 76
26. Đời sống chung 78
27. Đức vâng lời của Linh mục 80
28. Đức thanh bần và việc sử dụng của cải 84
29. Đức khiết tịnh vì nước trời trong bậc sống độc thân 88
30. Về những quan hệ với gia đình và cha mẹ 91
31. Về nghĩa vụ công dân 92
32. Bồi dưỡng (thường huấn) 93
33. Tính thống nhất, hài hòa và nhiệt thành trong đời sống Linh mục 95
Tham chiếu 99
Nội dung 109