Spiritualité Sacerdotale d'aprés Saint Paul
Tác giả: C. Spicq, OP.
Ký hiệu tác giả: SP-C
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T4
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011343
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012029
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012106
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích