The joy of priesthood
Tác giả: FR. Stephen J. Rossetti
Ký hiệu Tác giả: RO-S
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003713
Nhà Xuất bản: Notre Dame
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có