To the Priests our Lady's beloved Sons
Phụ đề: The Marian Movement of Priests
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu Tác giả: VO-D
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003390
Nhà Xuất bản: Internal circulation
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 898
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có