Thánh Inhaxiô. Vị thánh của ý chí
Phụ đề: Những vị Thánh làm đảo lộn thế giới
Tác giả: René Fúlop , Miller
Ký hiệu tác giả: FU-R
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000981
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001411
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001415
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001502
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001503
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001504
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001505
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002952
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004911
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích