Phụng vụ chư Thánh
Phụ đề: Tháng giêng đến tháng sáu
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000575
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002473
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002767
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tháng Giêng  
1. Cuối tuần bát nhật lễ Giáng Sinh  
    Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ngày thế giới hòa bình 8
    Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa 14
2. Thánh Ba-xi-li-ô cả và thánh Ghê-rô-ri-ô Na-di-en Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 16
3. Danh cực Thánh Chúa Giêsu 19
4. Chân phước Angêla - Thánh nữ Êlisabeth Anna 20
6. Lễ Chúa Hiển Linh 22
7. Thánh Rây-Mun-Đô, Linh mục 26
8. Thánh Phêrô Tô-ma, Giám mục 28
13. Thánh Hi-La-Ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh ; Thánh Đa minh Phạm Trọng Khảm tức Án Khảm ; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả tức Cai Tả; Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo 29
16. Thánh Bê-na-đô, Linh mục và các bạn tử đạo 32
17. Thánh An-tôn , viện phụ 33
18. Bắt đầu tuần lễ cầu cho hiệp nhất ; Thánh Ma-ga-ri-ta Hung-ga-ri 38
20. Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, tử đạo ; Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo 39
21. Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo 41
22. Thánh Vinh-sơn, phó tế tử đạo; Thánh Phanxicô Phêđêricô Tế; Thánh Mátthiêu Alonxô Lixiana Đậu, linh mục tử đạo 44
24. Thánh Phan-xi-cô Đờ xan, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 46
25. Thánh Phao-lô tông đồ trở lại, kết thúc tuần lễ hiệp nhất 51
26. Thánh Ti-mô-thê và Thánh Ti-tô, Giám mục 52
27. Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ 56
28. Thánh Tô-ma A-qui-nô Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 58
30. Thánh Hya-cin-tha Ma-ri-cót-ti đồng trinh; Thánh Tôma Khuông, Linh Mục tử đạo 60
31. Thánh Gio-an Bốt-cô, Linh mục 62
Tháng Hai  
2. Dâng Chúa Giê-su trong đền thờ 68
    Thánh Gio-an Thê-ô-phan-ven (Vénard) Linh mục, tử đạo 75
3. Thánh Bơ-la-xi-ô, Giám mục, tử đạo 77
    Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục 78
5. Thánh A-ga-tha, trinh nữ, tử đạo 82
6. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo 84
7. Thánh Cô-lê-ta, đồng trinh 87
8. Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni 88
10. Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ 89
11. Đức Mẹ Lộ Đức 91
12. Chân phước Rê-gi-nan-đo, Linh mục 94
13. Thánh Lo-ren-sô Hưởng; Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục, tử đạo 96
14. Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục 97
17. Bảy thánh thành lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ 101
18. Chân phước Phan-xi-cô Rê-git-clet 103
19. Thánh Conrađo thành Piaxenđa 104
21. Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 105
22. Lập Tông tòa thánh Phê-rô 107
23. Thánh Pô-li-cáp, Giám mục, tử đạo 110
Tháng ba  
2. Thánh Anê thành Praha, đồng trinh 112
4. Thánh Ca-xi-mi-a 113
7. Thánh nữ Per-pê-tu-a và thánh nữ phê-li-xi-ta 115
8. Thánh Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ 117
9. Thánh Phan-xi-ca Rôma, nữ tu 119
11. Thánh Đa minh Cẩm, Linh mục tử đạo 121
15. Thánh nữ Lu-i-xa de Marillac , nữ tu 122
17. Thánh Pát-Rích, Giám mục 123
18. Thánh Sy-ri-lô Giám mục Giêrusalem , tiến sĩ Hội thánh 125
19. Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria  126
23. Thánh Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, Giám mục 130
25. Lễ truyền tin 131
Tháng tư  
1. Chân phước Nô-ni-ô An-ya-rết Pê-rê-ra, tu sĩ 137
2. Thánh Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu 138
    Thánh Đaminh Tước, linh mục 139
4. Thánh I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ hội thánh 141
5. Thánh Vinh-sơn Phê-ri-ô, linh mục 143
6. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, linh mục 145
7. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Lasan , linh mục 146
    Thánh Phêrô Lựu, linh mục 147
8. Thánh Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo 149
13. Thánh Mác-ti-nô I, giáo hoàng , tử đạo 150
20. Thánh nữ A-nê Môn-te-pun-xi-a-nô 154
21. Thánh An-xen-mô, giám mục, tiến sĩ hội thánh 155
       Thánh Con-ra-đô thành Pa-dam, tu sĩ 156
23. Thánh Gio-gi-ô, tử đạo 159
       Chân phước Ê-gi-đi-ô thành Át-xi-di 160
24. Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-gân, linh mục, tử đạo 161
25. Thánh Mác-cô tác giả sách Tin mừng 163
27. Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng 167
28. Thánh Phê-rô Sa-nen, linh mục, tử đạo 168
      Thánh Phaolô Khoan, linh mục 171
      Thánh Gioan Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng 171
      Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thanh, Thầy giảng 171
29. Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh 173
30. Thánh Pi-ô V, giáo hoàng 175
       Thánh Giuse Tuân 176
Tháng năm  
1. Thánh Giu-se thợ 178
    Thánh Augustinô Đông (Schoeffler); Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, Linh mục thừa sai 181
2. Thánh A-tha-na-xi-ô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 183
    Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, trùm họ 184
3. Thánh Phi-líp-phê và Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ 186
4. Chân phước Giu-se Ru-bi-ô 190
6. Thánh Đa-minh Sa-vi-ô 192
8. Đức Mẹ bảo trợ dòng 194
9. Thánh nữ Catarina thành Bôlonha  196
    Thánh Giu-se Hiển, Linh mục dòng Đa Minh 197
10. Thánh Antôniô, Giám mục 198
11. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, lái buôn 200
12. Thánh Nê-rê-ô và thánh A-ki-lê-o, tử đạo 203
      Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo 204
13. Chân phước I-men-đa Lam-bê-ti-ni trinh nữ  205
14. Thánh Mát-thi-a tông đồ 206
16. Thánh Ma-ga-ri-ta thành Cô-tô-na 209
      Thánh An-rê Bô-bô-la, Linh mục 210
17. Thánh Pascal Baylon, tu sĩ 211
18. Thánh Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo 212
      Thánh Phê-li-xê thành Can-ta-li-xê 213
19. Chân phước Phan-xi-cô Côn-ghi-ta, Linh mục 214
20. Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục 216
22. Thánh Micae Hồ Đình Hy,quan thái học, tử đạo 217
      Thánh Lô-ren-sô Ngôn, giáo dân, tử đạo 219
24. Kỷ niệm cung hiến đền thờ thánh Phan-xi-cô tại Át-xi-di 221
25. Thánh Bê-đa khả kính, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 225
      Thánh Ghê-gô-ri-ô VII, Giáo hoàng 226
      Thánh Ma-ri-a ma-đa-lê-na Pát-di, Trinh nữ 228
      Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo 230
26. Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, Linh mục 231
      Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục, tử đạo 231
      Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phương, trùm họ, tử đạo 231
27. Thánh Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri 234
      Thánh Phao-lô Hạnh, giáo dân, tử đạo 235
28. Thánh Maria Anna thành Pa rê đét 236
30. Thánh nữ Jean D'arc, trinh nữ 237
      Chân phước Bao-ti-xi-ta Va-ra-nô, đồng trinh 238
31. Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét 239
Tháng sáu  
1. Thánh Giút-ti-nô 247
    Thánh Giu-se Túc, giáo dân, tử đạo 248
2. Thánh Mác-se-li-nô và thánh Phê-rô, tử đạo 250
    Thánh Đa minh Ninh, Giáo dân, tử đạo 251
3. Thánh Ca-ro-lô Loan-ga và các bạn tử đạo 252
    Thánh Phao lô Đông giáo dân, tử đạo 253
4. Thánh Phê-rô Vê-rô-na 254
5. Thánh Bô-ni-phát, Giám mục, tử đạo 256
    Thánh Luca Vũ Bá Loan, Linh mục, tử đạo 257
    Thánh Đaminh Toại và Đaminh Huyên, giáo dân, tử đạo 258
6. Thánh Nô-be-tô, giám mục 260
    Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng; Phê-rô Đinh Văn Thuân; Vinh sơn Dương, giáo dân, tử đạo 262
7. Chân phước Anna Barthelemy, đồng trinh 264
    Thánh Giu-se Trần Văn Tuấn, giáo dân tử đạo 264
8. Chân phước Đi-a-na và Xê-xi-li-a, trinh nữ 266
9. Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh 268
    Chân phước Giuse De Anchieta 269
10. Chân phước Gio-an Đa minh Giám mục 271
11. Thánh Ba-na-ba tông đồ 273
12. Chân phước Iôlenta, nữ tu 275
      Thánh Augustinô Phan Viết Huy; Nicôla Bùi Đức Thể; Đaminh Đinh Đạt, binh sĩ, tử đạo 276
13. Thánh An-tôn Pa-đô-va, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh 278
16. Thánh Đaminh Nguyên; Đaminh Nhi; Đaminh Nguyễn Đức Mạo; Vinhsơn Tưởng; Anrê Tường, giáo dân, tử đạo 281
17. Thánh Phêrô Đa, giáo dân, tử đạo 283
19. Thánh Rô-moan-đô, viện phụ 284
21. Thánh Luy Gon-da-ga, tu sĩ 286
22. Thánh Pao-li-nô, giám mục Nô-la 288
      Thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục, tử đạo; Thánh Tô-ma Mô tử đạo 290
24. Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả 292
26. Chân phước Maria Ma-đa-lê-na Fontaine và các bạn 298
      Thánh Đaminh Henares Minh, giám mục, tử đạo; Thánh Phanxicô Đỗ Minh Chiểu, thầy giảng, tử đạo 299
27. Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Hội Thánh 301
      Thánh Tôma Toan, thầy giảng, tử đạo 303
28. Thánh I-rê-ne, giám mục, tử đạo 304
29. Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tông đồ 306
30. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rooma  313
     Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo 314