Sự tích Thánh Vinh Sơn Perrier
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003476
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014868
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 63
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích