Các tác phẩm của tác giả Nt. Sophia Michalenko, CMGT