Sách truyện các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tác giả: HY. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001789
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 469
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
 Lời giới thiệu  
 Danh sách   
 Mấy chỉ dẫn   
Các thư thỉnh nguyện   
Lễ trọng   
Bài giảng  
Lời nguyện giáo dân   
CÁC ĐẤNG TỬ ĐẠO ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA LÊ Ô XIII PHONG CHÂN PHÚC NGÀY 27-5-1900.  
A - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGƯỜI VIỆT NAM  
I  - CÁC LINH MỤC  
1 -  Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu   21
2 -  Thánh Gio-an Đạt 27
3 - Thánh Phê-rô Lê Tuỳ 44
4 - Thánh Xi-xen-tê Đỗ Yến  57
5 - Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần  62
6 - Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ  67
7 - Thánh Đa-miiứi Nguyễn Văn Hanh  75
8 - Thánh Gia-cô-bê Mai Năm  85
9 - Thánh Giuse Đặng Đình Viên 93
10 - Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự  98
11- Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Văn Thế Điểm  110
12 - Thánh Phê-rô Vũ Đăng Khoa  115
13 - Thánh Đa-minh Tước  119
14 - Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ  122
15 -  Thánh Đa-minh Xuyên  126
16 - Thánh Phê-rô Trương Vãn Thi  132
17 - Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc)  139
18 - Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan  148
19 - Thánh Giuse Hiển  163
20 - Thánh Đa-minh Trạch  167
21 - Thánh Mát-ti-nô Tạ Đức Thịnh  171
22 - Thánh Phaolô Nguyễn Ngân  176
23 - Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi  180
24 - Thánh Luca Vũ Bá Loan  188
25 - Thánh Phi-líp-phê Phan Văn Minh  194
II  -  CÁC THÀY GIẢNG  
26   - Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần  208
27   - Thánh Phan-xi-cô Đỗ Minh Chiểu  216
28   - Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển  221
29   - Thánh Tô-ma Trần Văn Thiộn  226
30   - Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ  232
31   - Thánh Phê-rô Trương Văn Đường  239
32   - Thánh Phê-rô Vũ Tmật  244
33   - Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mận  248
34   - Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy  253
35   - Thánh Phê-rô Nguyễn Vãn Hiếu  257
36   - Thánh Gio-an Báp-tít-ta Thanh  261
37   - Thánh Tô-ma Toán  265
38   - Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự  271
III - CÁC GIÁO DÂN.  
39   - Thánh Phao-lô Tống Viết Bường  277
40   - Thánh An-rê Trần Văn Trông  285
41   - Thánh An-tôn Nguyễn Đích  292
42   - Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ  300