Các tác phẩm của tác giả Lm. Norman Pelletier, SSS