Gương các Thánh
Phụ đề: Gương các thánh theo niên lịch phụng vụ và 117 hiển Thánh tử đạo Việt Nam
Tác giả: L.M.T.V
Ký hiệu tác giả: LMTV
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000503
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 380
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001710
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 481
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010916
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 481
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  THÁNG BẢY  
Ngày Lễ trong tháng  
3 Thánh Tôma tông đồ  3
  Thánh Philípphê Phan Văn Minh, Linh mục tử đạo 6
4 Thánh nữ Êlisabet Bồ-đào-nha 9
  Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, Thầy Giảng Tử Đạo 12
5 Thánh An-tôn Ma-ri-a Gia-ca-ri-a, Linh mục  15
6 Thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti, Trinh Nữ Tử Đạo 17
10 Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự và An-tôn Nguyễn Hữu Huỳnh, Thầy Giảng và Trùm Họ tử đạo 20
11 Thánh Biển-đức viện phụ 24
12 Thánh I-nha-xi-ô Y, Anê Thành (thánh Đê) và Phêrô Khanh, Giám mục, Linh mục, và Giáo dân tử đạo.  26
13 Thánh Hen-ri  32
14 Thánh Ca-mi-lô Len-li, Linh mục  34
15 Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám Mục Tiến Sĩ 37
  Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần và An-rê Nguyễn Kim Thông, Linh mục và trùm họ tử đạo 41
16 Đức Mẹ núi Ca-mê-lô 45
18 Thánh Đa-minh Đinh Đạt, Quân Nhân Tử Đạo 47
20 Thánh Giu-se An, Giám Mục Tử Đạo 47
21 Thánh Lô-ren-sô Brin-đi-si, Linh mục Tiến Sĩ 50
22 Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na 53
23 Thánh Bi-gít-ta, Nữ Tu 56
24 Thánh Giu-Se Phét-năn-đê Hiền, Linh mục Tử Đạo 58
25 Thánh Giacôbê tông đồ 61
26 Thánh Gioakim và Thánh Anna, Song Thân Đức Maria 64
27 Thánh Giu-se Gát-xi-a Xuyên, Giám Mục Tử Đạo 67
29 Thánh nữ Mát-ta 70
30 Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám Mục Tiến Sĩ 73
31 Thánh I-nha-xi-ô Lô-yô-la, Linh mục 75
  Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý và Emmanuen Lê Văn Phụng, Linh mục và Câu Họ Tử Đạo 79
  THÁNG TÁM  
1 Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám Mục Tiến Sĩ  84
  Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ và Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục Tử Đạo 87
2 Thánh Êu-sê-bi-ô Vê-sen-li, Giám Mục 91
4 Thánh Gio-an Ma-ri-a Ven-nây, Linh mục 94
5  Cung hiến Đền Thờ Đức Bà Maria  97
6 Chúa Giêsu Hiển Dung 99
7 Thánh Xít-tô II Giáo Hoàng và các bạn tử đạo 102
  Thánh Gaêtanô Linh mục 104
8 Thánh Đaminh, Linh mục 106
10 Thánh Lôrensô, Phó Tế Tử Đạo 109
11 Thánh Clara, Trinh Nữ  112
12 Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm  
  Antôn Nguyễn Đích và Micae Lý Mỹ, Linh mục và Giáo Dân Tử Đạo  115
13 Thánh Ponxianô và Híppôlíttô, Tử Đạo 120
14 Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn, Linh mục tử đạo 122
15 Đức Mẹ hồn xác lên trời 125
16 Thánh Tê-pha-nô Hun-ga-ri  128
19 Thánh Gioan Êu-đê Linh mục  131
20 Thánh Bê-na-đô, Viện phụ Tiến Sĩ 134
21 Thánh Pi-ô X Giáo Hoàng 137
  Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục Tử Đạo 140
22 Đức Mẹ Ma-ri-a Nữ Vương  144
23 Thánh Rô-sa Li-ma Trinh Nữ 146
24 Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ 149
25 Thánh Lu-y 152
  Thánh Giu-se Ca-la-san, Linh mục 155
27 Thánh nữ Mô-ni-ca 158
28 Thánh Au-tinh, Giám Mục Tiến Sĩ 161
29 Thánh Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết 164
  THÁNG CHÍN  
3 Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ 168
5 Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự và Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Linh mục và Trùm Họ Tử Đạo 171
8 Sinh nhật Đức Trinh nữ Ma-ri-a  175
13
 Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục Tiến Sĩ  177
14 Suy tôn Thánh giá 180
15 Đức Mẹ Sầu bi 183
16 Thánh Co-nê-li-ô Giáo Hoàng và Síp-ri-a-nô, Giám mục Tử Đạo 186
17 Thánh Rô-bê-tô Bê-la-mi-nô, Giám Mục Tiến Sĩ  190
  Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục Tử Đạo   
18 Thánh Đa-minh Trạch, Linh mục Tử Đạo 195
19 Thánh Gia-nu-a-ri-ô Giám Mạc Tử Đạo  199
20 Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn Tử đạo 201
  Thánh Gioan Cót Nây Tân, Linh mục tử đạo 204
21 Thánh Mát-thêu tông đồ, Thánh Sử 207
  Thánh Phan-xi-cô Phan và Tô-ma Thiện, Linh mục và Chủng Sinh, Tử Đạo 211
26 Thánh Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, Tử Đạo 215
27 Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Linh mục 217
28 Thánh Ven-sết-lao Tử Đạo 220
29 Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en 223
30 Thánh Ghê-rô-ni-mô, Linh mục Tiến Sĩ 225
  THÁNG MƯỜI  
1 Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, Trinh Nữ 228
2 Các thiên thần Hộ thủ 231
4 Thánh Phan-xi-cô Át-si-si  234
6 Thánh Bru-nô, Linh mục 237
  Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội Tử đạo  239
7  Đức Mẹ Môi Khôi 243
9 Thánh Đi-ô-ni-xi và các bạn Tử Đạo 245
  Thánh Gio-an Lê-ô-na-đi, Linh mục 247
11 Thánh Phê-rô Lê Tùy, Linh mục Tử Đạo  249
14 Thánh Ca-Lít-tô Giáo Hoàng, Tử Đạo 252
15  Thánh Tê-rê-sa A-vi-la, Trinh Nữ Tiến sĩ 255
16 Thánh Hét-vích Nữ Tu 258
  Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc 261
17 Thánh I-nha-xi-ô Ăn-ti-ô-ki-a, Giám Mục Tử Đạo 264
  Thánh I-si-đô-rô Kính, Linh mục Tử Đạo 267
18 Thánh Lu-ca, Thánh Sử 270
19 Thánh Gioan Bơ-rê-bôp, I-Sa-ác Gio-aơ và các bạn Tử Đạo  273
  Thánh Phao-lô Thánh Giá, Linh mục 276
23 Thánh Gioan Ca-pít-tra-nô, Linh mục 278
  Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan Thị Vệ Tử Đạo 281
26 Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-rê, Giám mục 285
  Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai Đội Tử Đạo 287
28 Thánh Si-mon và Giu-đa, Tông Đồ  290
  Thánh Gioan Đạt, Linh mục Tử Đạo 293
  THÁNG MƯỜI MỘT  
1 Lễ các Thánh Nam Nữ 297
  Thánh Giê-rô-mi-mô Vọng (Liêm),  
  Va-len-ti-nô Vinh và Phê-rô Bình Giám Mục Và Linh mục Tử Đạo 299
2  Cầu cho các tín hữu đã qua đời  305
3 Thánh Mác-ti-nô Pô-rê, Tu sĩ 308
  Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Bắc, Linh mục Thừa Sai Tử Đạo 311
4 Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám Mục 314
5 Thánh Đa-minh Hà Trọng Mậu, Linh mục Tử Đạo 317
7 Thánh Vinh Sơn Liêm và Gia-cin-tô Gia, Linh mục Tử Đạo 321
8 Thánh Giu-se Nghi, Phao-lô Ngân, Mát-ti-nô Thịnh, Mát-ti-nô Thọ và Gioan Bao-ti-xi-ta Cỏn Linh mục và Giáo Dân Tử Đạo 325
9 Cung hiến Thánh đường La-tê-ra-nô 331
10 Thánh Lê-ô Cả Giáo Hoàng, Tiến Sĩ 333
11 Thánh Mác-ti-nô, Giám Mục 337
12 Thánh Giô-sa-phát, Giám Mục Tử Đạo 340
14 Thánh Tê-pha-nô Thể, Giám Mục Thừa Sai Tử Đạo 343
15 Thánh An-bê-tô Cả, Giám Mục Tiến Sĩ  347
16 Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Tô-Cách-Lan  350
  Thánh Ghê-tơ-nít, Trinh Nữ 352
17 Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hun-ga-ri 354
18 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phê-rô và Phao-lô 357
20 Thánh Phan-xi-cô Nguyễn Cần, Thầy Giảng Tử Đạo 360
21 Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ  363
22 Thánh Xê-xi-li-a, Trinh Nữ Tử Đạo 365
23 Thánh Clê-men-tê Giáo Hoàng, Tử Đạo 368
  Thánh Cô-lum-ban, Viện Phụ 371
24  Các thánh tử đạo Việt Nam - Bổn Mạng Hội Thánh Việt Nam 374
  Thánh Phêrô Cao, Phêrô Khoa và Vinh Sơn Điểm, Giám Mục và Linh mục Tử Đạo 375
26 Thánh Tô-ma Dụ và Đa-minh Xuyên, Linh mục Tử Đạo 380
28 Thánh An-rê Trần Văn Thông, Quân Nhân Tử Đạo 385
30 Thánh An-rê Tông Đồ  388
  Thánh Giu-se Du, Linh mục Thừa Sai, Tử Đạo 392
  THÁNG MƯỜI HAI  
3 Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Linh mục  397
4 Thánh Gioan Đa-mát, Linh mục Tiến Sĩ 400
6 Thánh Ni-cô-la, Giám Mục 403
  Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, Thầy Giảng Tử Đạo 406
7 Thánh Am-rô-xi-ô, Giám Mục Tiến Sĩ 410
8 Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội 413
10 Thánh Si-Mon Phan Đắc Hòa Y Sĩ, Tử đạo 417
11 Thánh Đa-ma-sô I Giáo Hoàng 420
12 Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, Nữ Tu 423
13 Thánh Lu-xi-a, Trinh Nữ Tử Đạo  427
14 Thánh Gio-an Thánh giá, Linh mục Tiến Sĩ 429
18 Thánh Phao-lô Mỹ, Phê-rô Đường và Phê-rô Vũ Truật, Thầy Giảng Tử Đạo 432
19 Thánh Phan-xi-cô Mậu, Đa-minh Úy,  
  Au-gu-ti-nô Mới, Tô-ma Đệ và Tê-pha-nô Vinh, Thầy Giảng và Giáo dân Tử Đạo 436
21 Thánh Phê-rô Ca-Ni-xi-ô, Linh mục Tiến Sĩ 442
  Thánh Phê-rô Thi và An-rê Dũng Lạc, Linh mục Tử Đạo 446
22 Thánh Gioan Ken-ty, Linh mục 450
26 Thánh Tê-pha-nô Tử Đạo Tiên Khởi 453
27 Thánh Gioan Tông đồ, Thánh sử 458
28 Các Thánh Anh Kài Tử Đạo 462
29  Thánh Tô-ma Béc-kết, Giám Mục Tử Đạo 466
30 Thánh Xin-vết-te I Giáo Hoàng  470