Niềm tin cha ông. 118 thánh Tử đạo Việt Nam
Tác giả: Lm. Antôn Lê Quang Trình
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003453
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Niềm tin dẫn lối 5
2. Trở thành chứng nhân 12
118 vị chứng nhân  
1. Thầy Giảng Anrê Phú Yên  13
2. Quan Án Đaminh Phạm Trọng Khảm  14
3. Cựu Chánh tổng Giuse Phạm Trọng Tả 14
4. Hiện Chánh tổng Luca Phạm Trọng Thìn  14
5. Lm. Phanxicô Federich Tế  24
6. Lm. Matthêu Alonso Liciniana Đậu  25
7. Lm. Tôma Khuông Dòng ba Đaminh  26
8. Lm. Thừa sai Paris Théophané Venard Ven  28
9. Lm. Phaolô Lê Văn Lộc  29
10. Lm. Dòng Đaminh Đaminh Cẩm  30
11. Lm. Đaminh Vũ Đình Tước   31
12. Lm. Phaolô Lê Bảo Tịnh   32
13. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lựu   34
14. Lm. Laurensô Nguyễn Văn Hưởng   35
15. Lm. Phaolô Phạm khắc Khoan   36
16. Thầy Giảng Phêrô Nguyễn Văn Hiếu   37
17. Thầy Giảng Gioan.Btx Đinh Văn Thành   38
18. Lm. Giuse Tuân (Hoan)   39
19. Lm. Thừa sai Paris Augustin Schoeffler Đông  40
20. Lm Gioan Louis Bonard Hương   42
21. Trùm họ Giuse Nguyễn Văn Lựu   43
22. Lm Dòng Đaminh Giuse Hiển 44
23. Thương gia Matthêu Lê Văn Gẫm 46
24. Quan Thái bộc Micae Hồ Đình Hy 47
25. Nông dân Laurensô Ngôn 51
26. ThầyGiảng Phêrô Đoàn Văn Vân 52
27. Lm. Gioan Đoàn Trinh Hoan 53
28. Giáo dân Phaolô Hạnh 55
29. Ông trùm Matthêu Nguyễn Văn Phượng 56
30. Giáo dân Giuse Túc 57
31. Nông dân Đaminh Ninh 58
32. Thủ bạ Phaolô Đổng 59
33. Lm. Luca Vũ Bá Loan 60
34. Ngư phủ Đa Minh Toại 62
35. Ngư phủ Đaminh Huyên 63
36. Ngư phủ Phêrô Đinh Văn Dũng 64
37. Ngư phủ Phêrô Đinh Văn Thuần 64
38. Thu Thuế Vinh Sơn Dương 65
39. Nông dân Giuse Trần Văn Tuân 66
40. Quân nhân Augustinô Phan Viết Huy 67
41. Quân nhân Nicôlas Bùi Đức Thể 67
42. Quân nhân Đaminh Đinh Đạt 67
43. Nông dân Anrê Tường 73
44. Chánh tổng Vinh Sơn Tương 73
45. Nông dân Đaminh Nguyễn Đức Mạo 73
46. Nông dân Đaminh Nhi 73
47. Chánh trương Đaminh Nguyên 73
48. Thợ mộc Phêrô Đa 76
49. Giám mục Đaminh Henares Minh 78
50. Thầy Giảng Phanxicô Đỗ Văn Chiểu   83
51. Thầy Giảng Tôma Toán   85
52. Lm. Vinh sơn Đỗ Yến  87
53. Lm. Philiphê Phan Văn Minh  91
54. Thầy giảng Giuse Nguyễn Đình Uyển  94
55. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự   96
56. Trùm họ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh  97
57. Giám mục Ignatiô Delegado Y  100
58. Hiền mẫu Anê Lê Thị Thành (Đê)   106
59. Lm. Phêrô Khanh   109
60. Lm. Phêrô Nguyễn Bá Tuần  111
61. Trùm họ Anrê Nguyễn Kim Thông  113
62. Giám mục Giuse Diaz Sanjurio An   114
63. Lm. Giuse Fernander Hiền   118
64. Gm. Giuse Menchior Garcia Sampedrô Xuyên  120
65. Lm. Phêrô Đoàn Công Quý   125
66. Ông Câu Emmanuel Lê Văn Phụng   128
67. Lm. Bernadô Vũ Văn Duệ   130
68. Lm. Đa minh Nguyễn Văn Hạnh   132
69. Lm. Giacôbê Đỗ Mai Năm   134
70. Trùm họ Antôn Nguyễn Đích  136
71. Lý trưởng Micae Nguyễn Huy Mỹ   137
72. Lm. Giuse Đặng Đình Viên  140
73. Lm. Dòng Đaminh Phêrô Nguyễn Văn Tự   143
74. Trùm họ Giuse Hoàng Lương Cảnh   146
75. Lm. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu   148
76. Lm. Đaminh Trạch   152
77. Lm. Thừa sai Paris Gioan Charles Cornauy Tân  154
78. Lm. Thừa sai Paris Phanxicô Jaccara Phan   158
79. Chủng sinh Tôrna Trần Văn Thiện  165
80. Cai đội Phanxicô Trần Văn Trung  167
81. Lm. Phêrô Lê Tùy   169
82. Lm. Thừa sai Paris Isidôrô Gagelin Kính   172
83. Quân nhân Phaolô Tông Viết Bường   175
84. Cai đội Giuse Lê Đăng Thị 176
85. Lm. Gioan Đạt   179
86. Gm. Jêrônirnò Hermosilla Liêm (Vọng)   181
87. Gm. Valentinô Beriô Ochoa Vinh   187
88. Lm. Phêrô Almatô Bình   192
89. Lm. Thừa sai Paris Phêrô Phanxicô Néron Bắc   194
90. Lm. Dòng Đaminh, Đa minh Hà Trọng Mậu   198
91. Lm. Dòng Đaminh, Vinh sơn Phạm Hiếu Liêm   200
92. Lm. Dòng Đaminh, Jaxintô Castaneda Gia   203
93. Lm. Giuse Nguyễn Đình Nghi  206
94. Lm. Martinô Tạ Đức Thịnh   208
95. Lm. Phaolô Nguyễn Ngân   208
96. Viên thu thuế Martinô Thọ  212
97. Lý trưởng Gioan Baotixita Cỏn   212
98. Gm. Thừa sai Paris Stêphanô Théodre Cuénot Thể  216
99. Thầy giảng Phanxicô Nguyễn Cần   223
100. Gm. Thừa sai Paris Phêrô Borie Cao   225
101. Lm. Phêrô Vũ Đăng Khoa   231
102. Lm. Vinh sơn Nguyễn Thế Điểm  233
103. Lm. Tôma Đinh Viết Dụ   235
104. Lm. Dòng Đaminh, Đaminh Nguyễn Văn Xuyên   238
105. Quân nhân Anrê Trần Văn Trông   241
106. Lm. Thừa sai Paris Giuse Marchand Du   243
107. Thầy Giảng Dòng Đaminh Giuse Nguyễn Duy Khang  248
108. Y sĩ Simon Phan Đắc Hòa   251
109. Thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ  254
110. Thầy giảng Phêrô Trương Văn Đương   254
111. Thầy giảng Phêrô Vũ Truật  254
112. Thầy giảng Phanxicô Hà Trọng Mữu   260
113. Thầy giảng Đaminh Bùi Văn Uý   260
114. Nông dân Augustinô Nguyễn Văn Mới  260
115. Thợ may Tôma Nguyễn Văn Đệ   260
116. Tá điền Stêphanô Nguyễn Văn Vinh   260
117. Lm. Phêrô Trương Văn Thi   271
118. Lm. Anrê Dũng Lạc 274
3. Lời ca cảm tạ 277