Phụng vụ chư Thánh
Phụ đề: Từ tháng bảy đến tháng mười hai
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002475
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 455
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002773
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014577
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tháng Bảy  
3. Thánh Tô-ma tông đồ 6
Thánh Phi-líp-phê Phan văn Minh, tử đạo 9
4. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha 13
Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển 14
5. Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục 15
6. Thánh nữ Ma-ri-a Go-rét-ti, trinh nữ, tử đạo 17
8. Chân phước Grêgôriô Grassi, Giám mục và các bạn tử đạo 19
9. Thánh Nicôla Pic và các bạn tử đạo 21
10. Thánh Vê-rô-ni-ca Giuliani 23
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, tử đạo; Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh, tử đạo 24
11. Thánh Biển Đức, viện phụ 27
Thánh Ignatio Delgado Hy Cebrian, Giám mục, tử đạo 29
12. Thánh Gio-an Dônơ và Gioan Ươn, tử đạo 31
Thánh Phêrô Khanh, Linh mục, tử đạo 32
13. Vua thánh Hen-ri-cô 34
14. Thánh Ca-mi-lô Len-li, Linh mục 37
Thánh I nê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo 40
15. Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 42
Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục, Tử đạo 45
Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông, Tử đạo 46
16. Đức Mẹ núi Cát Minh 47
20. Thánh Giuse An, Giám mục, tử đạo 52
21. Thánh Lô-ren-sô Bơ-rin-đi-xi, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 53
22. Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-le-na 55
23. Thánh nữ Bi-ghít-ta, nữ tu 59
24. Thánh Giu-se Hiển, Linh mục, tử đạo 63
25. Thánh Gia-cô-bê Tông đồ 64
26. Thánh Gio-a-kim và Thánh An na, song thân Mẹ Maria 67
28. Thánh Gie-se Xuyên, Giám mục tử đạo 71
29. Thánh nữa Mác-ta 72
30. Thánh Phê rô Kim-Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 75
31. Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, Linh mục 77
Thánh Phê rô Đoàn Công Quí, Linh mục, tử đạo; Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm họ, tử đạo 79
Tháng Tám  
1. Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri,Giám mục tiến sĩ Hội Thánh 84
Thánh Bê-na-đô Võ Văn Duệ, Linh mục, tử đạo; Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục, tử đạo 86
2. Thánh Êu-xê-bi-ô, Giám mục Véc-se-li 88
4. Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-ne, Linh mục 94
5. Cung hiến thánh đường Đức Maria 97
6. Chúa Hiển Dung 99
7. Thánh Xít-tô II, Giáo hoàng và các bạn tử đạo 103
8. Thánh Đa minh, Linh mục 111
10. Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo 113
11. Thánh Cơ-la-ra, trinh nữ 116
12. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Linh mục tử đạo; Thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân tử đạo 1; Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng tử đạo 120
13. Thánh Pon-xi-a-nô, Giáo Hoàng tử đạo; Thánh Híp-pô-li-tô, Linh mục tử đạo 122
14. Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, Linh mục tử đạo 124
15. Đức Mẹ lên trời 126
16. Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri 134
19. Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục 140
20. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh 144
21. Thánh Pi-ô, Giáo Hoàng 146
Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục tử đạo 148
22. Đức Maria Nữ Vương 150
23. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ 154
24. Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ 156
25. Thánh Lu-y IX, vua nước Pháp 159
27. Thánh nữ Mô-ni-ca 164
28. Thánh Âu-tinh, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 168
29. Thánh Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết 172
Tháng Chín  
3. Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh 182
5. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Linh mục tử đạo; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, y sĩ tử đạo 186
8. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria 190
13. Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 200
14. Suy tôn Thánh Giá 203
15. Đức Mẹ sầu bi 207
16. Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Thánh Síp-ri-a-nô, Giám mục tử đạo 212
17. Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh 215
Thánh Emmanuel Nguyễn Bình Triệu, Linh mục tử đạo 219
18. Thánh Đaminh Trạch, Linh mục tử đạo 223
19. Thánh Gia-nu-a-ri-ô, Giám mục tử đạo 224
20. Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung  và các bạn tử đạo  225
21. Thánh Mát-thêu tông đồ 229
Thánh Phanxicô Jaccard Phan, Linh mục tử đạo; Thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh tử đạo 232
26. Thánh Cót-ma và Thánh Đa-mi-a-nô tử đạo 234
27. Thánh Vinhsơn Phaolô, Linh mục 236
28. Thánh Ven-xét-lao, tử đạo 240
Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo 242
29. Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Gáp-ri-en, Ra-pha-en 244
30. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 247
Tháng Mười  
1. Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ 250
2. Các thiên thần Hộ thủ 253
3. Thánh Phanxicô Borjia, Linh mục 257
4. Thánh Phanxicô Át-xi-di 259
6. Thánh Bơ-ru-nô 262
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, cai đội 266
7. Đức Mẹ Mân Côi 267
9. Thánh Di-ô-ni-xi-ô, Giám mục và các bạn tử đạo 272
11. Thánh Phêrô Lê Tùy tử đạo 277
14. Thánh Ca-lít-tô, Giáo hoàng tử đạo 279
15. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh 281
16. Thánh Hét-vích, nữ tu 284
Thánh Magarita Maria à Lacốc, trinh nữ 286
17. Thánh I-nha-xi-ô An-ti-a-khi-a, Giám mục tử đạo 288
Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính (Gaselin), tử đạo 290
18. Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng 291
19. Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, Linh mục; Thánh I-xa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn tử đạo 295
23. Thánh Gio-an Ca-pét-ra-no, Linh mục 301
Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, quan thị vệ, tử đạo 303
24. Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, Giám mục 304
Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, cai đội, tử đạo 306
28. Thánh Si-mon và Thánh Giu-đa, Tông đồ 307
Tháng Mười Một  
1. Các thánh nam nữ 313
2. Cầu cho các tín hữu qua đời 320
3. Thánh Mác-ti-nô Po-rét 322
4. Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, Giám mục 327
5. Thánh Đa-minh Hà Trọng Mậu 329
7. Thánh Vinh sơn Phạm Hiếu Liêm, Linh mục 333
8. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi; Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân; Thánh Mar-ti-nô Tạ Đức Thịnh; Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn 336
9. Cung hiến Thánh đường La-tê-ra-nô 340
10. Thánh Lê-ô Cả Giáo Hoàng 341
11. Thánh Mác-ti-nô, Giám mục 343
12. Thánh Gio-sa-phát, Giám mục 345
14. Thánh S tê-pha-nô Théodore Cuénót (Thể) 352
15. Thánh An-be-tô Cả Giám mục 354
17. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri 361
20. Thánh Phanxicô Savie Nguyễn Văn Cần 368
21. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 369
22. Thánh Xê-xi-li-a 372
24. Thánh An rê Dũng Lạc và các bạn tử đạo 379
Thánh Vinh sơn Nguyễn Thế Điểm; Thánh Phê rô Vũ Đăng Khoa; Thánh Phêrô Borie Cao Giám mục 383
26. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ; Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên 387
28. Thánh Anrê Trần Văn Trọng 391
30. Thánh Anrê tông đồ 392
Thánh Giu-se Marchand Du 395
Tháng Mười Hai  
3. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e 400
4. Thánh Gio-an Đa mát, Tiến sĩ Hội Thánh, Linh mục 403
6. Thánh Ni-cô-la Giám mục địa phận Myre 405
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang 406
7. Thánh Am-rô-xi-ô, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh 407
8. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 410
12. Thánh Gio-an Phan-xi-cô Xăng-tan 418
Thánh Xi-mon Phan Đăng Hòa 420
13. Thánh Lucia, trinh nữ tử đạo 421
18. Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục tiến sĩ Hội Thánh; Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ; Thánh Phê-rô Trương Văn Đường; Thánh Phê-rô Vũ Truật 426
19. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e Hà Trọng Mậu; Đa-minh Bùi Văn Úy; Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới; Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ; Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh 429
21. Thánh Phêrô Ca-ni-xi-a, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 432
Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Linh mục, tử đạo; Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, Linh mục, tử đạo 434
23. Thánh Gioan Kê-Ty, Linh mục, tử đạo 436
26. Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi 438
27. Thánh Gioan Tông đồ, Tác giả sách Tin mừng 438
28. Các Thánh Anh Hài tử đạo 444
29. Thánh Tô-ma Béc-Két, Giám mục, tử đạo 447
30. Thánh Xin-vét-tê I, Giáo hoàng 449