Các Thánh dành cho bạn trẻ
Nguyên tác: Saints for You Readers
Tác giả: Susan Helen Wallace, FSP
Ký hiệu tác giả: WA-S
Dịch giả: Đa Minh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001427
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 433
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tháng Giêng  
Ngày 1 tháng 1  
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa  13
Ngày 2 tháng 1  
Thánh Basiliô và thánh Grêgôriô Nazianzênô   15
Ngày 3 tháng 1  
Thánh Giơnoa    18
Ngày 4 tháng 1  
Thánh Êlizabeth Anna Sitôn   19
Ngày 5 tháng 1  
Thánh Gioan Niumơn 22
Ngày 6 tháng 1  
Chân phước Anrê Besset   25
Ngày 7 tháng 1  
Thánh Râymunđô Penyapho   28
Ngày 8 tháng 1  
Thánh Tôphin     30
Ngày 9 tháng 1    
Thánh Juliano và thánh Basilisa 32
Ngày 10 tháng 1  
Thánh William    33
Ngày 11 tháng 1  
Thánh Thêôdôsiô    35
Ngày 12 tháng 1  
Thánh Maguarit Bôgôls   37
Ngày 13 tháng 1  
Thánh Hilariô Poichiê   40
Ngày 14 tháng 1  
Thánh Macrlna    42
Ngày 15 tháng 1  
Thánh Phaolô ẩn tu 44
Ngày 16 tháng 1  
Thánh Bêra và các bạn tử đạo 46
Ngày 17 tháng 1  
Thánh Antôn Ai Cập   48
Ngày 18 tháng 1  
Chân phước Christina    50
Ngày 19 tháng 1  
Thánh Canut                          51
Ngày 20 tháng 1  
Thánh Fabiano và thánh Sêbastianô   53
Ngày 21 tháng 1  
Thánh Annê    55
Ngày 22 tháng 1   
Thánh Juliano và thánh Basilisa 58
Ngày 23 tháng 1  
Thánh Gioan bố thí  60
Ngày 24 tháng 1   
Thánh Phanxicô Salêsiô. 62
Ngày 25 tháng 1  
Cuộc trở lại của thánh Phaolô 65
Ngày 26 tháng 1   
Thánh Timôthê và thánh Titô 68
Ngày 27 tháng 1  
Thánh Angiêla Merisi  70
Ngày 28 tháng 1  
Thánh Tôma Aquinô    72
Ngày 29 tháng 1  
Thánh Giuđa    74
Ngày 30 tháng 1  
Thánh Batiđi    76
Ngày 31 tháng 1  
Thánh Gioan Bôscô     78
Tháng Hai  
Ngày 1 tháng 2  
Thánh Brigita Ai Len   81
Ngày 2 tháng 2  
Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ    83
Ngày 3 tháng 2  
Thánh Blasiô  84
Ngày 4 tháng    
Thánh Giăng Vơloa  96
Ngày 5 tháng 2  
Thánh Agatha  88
Ngày 6 tháng 2  
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo  90
Ngày 7 tháng 2  
Chân phước Gilê Maria 93
Ngày 8 tháng     
Thánh Giêrônimô Êmilianô  95
Ngày 9 tháng 2   
Thánh Apôtônia và các thánh tử đạo Alêxanđria. 97
Ngày 10 tháng 2  
Thánh Scôláttica 99
Ngày 11 tháng 2  
Đức Mẹ Lộ Đức   101
Ngày 12 tháng 2  
Thánh Mêlêsiô    104
Ngày 13 tháng 2  
Thánh Catarina Rixi   106
Ngày 14 tháng 2  
Thánh Xirilô và thánh Mêtôđiô   108
Ngày 15 tháng 2  
Thánh Faustinô và thánh Giôvita   110
Ngày 16 tháng 2   
Thánh Ônêsimô   112
Ngày 17 tháng 2  
Bảy anh em lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ !   113
Ngày 18 tháng 2  
Thánh Bênađetta  115
Ngày 19 tháng 2  
Thánh Barbatô  117
Ngày 20 tháng 2  
Thánh Êusêriô  118
Ngày 21 tháng 2  
Thánh Phêrô Đamianô 120
Ngày 22 tháng 2  
Lễ kính ngai tòa thánh Phêrô  122
Ngày 23 tháng 2  
Thánh Pôlycapô    124
Ngày 24 tháng 2  
Thánh Môngtanô, Luxiô và các bạn tử đạo   126
Ngày 25 tháng 2  
Thánh Xêsariô Nazianzênô  128
Ngày 26 tháng 2  
Thánh Pôphiriô   130
Ngày 27 tháng 2  
Thánh Gabriel Mẹ sầu bi   132
Ngày 28 tháng 2   
Thánh Rômanô và thánh Lupixinô  135
Tháng Ba  
Ngày 1 tháng 3  
Thánh Phêlích   137
Ngày 2 tháng 3  
Chân phước Carôlô nhân hậu  139
Ngày 3 tháng 3  
Thánh Catarina Đrêxel 141
Ngày 4 tháng 3  
Thánh Casimia  144
Ngày 5 tháng 3  
Thánh Gioan Giuse Thánh Giá   146
Ngày 6 tháng 3  
Thánh Côlét   148
Ngày 7 tháng 3  
Thánh Pécpêtua và Thánh Phêlixita   150
Ngày 8 tháng 3  
Thánh Gioan Thiên Chúa  152
Ngày 9 tháng 3  
Thánh Phanxica Rôma  155
Thánh Đa Minh Saviô  157
Ngày 10 tháng 3 1
Thánh Simplixiô 161
Ngày 11 tháng 3  
Thánh Êulôgiô Tây Ban Nha 163
Ngày 12 tháng 3   
Thánh Phina (Sêraphina) 165
Ngày 13 tháng 3   
Thánh Êuphrasia 167
Ngày 14 tháng 3   
Thánh Matilđa  169
Ngày 15 tháng 3  
Thánh Dacaria  171
Ngày 16 tháng 3  
Chân phước Tôrêlô.... 173
Ngày 17 tháng 3  
Thánh Patriciô 175
Ngày 18 tháng 3  
Thánh Syrilô Giêrusalem  178
Ngày 19 tháng 3  
Thánh Giuse  180
Ngày 20 tháng 3  
Thánh Cubơ 182
Ngày 21 tháng 3  
Thánh Sêrapiôn  184
Ngày 22 tháng 3  
Thánh Đêôgraxia  186
Ngày 23 tháng 3  
Thánh Turibiô Môngrôvêjô  188
Ngày 24 tháng 3  
Chân phước Đađicô  190
Ngày 25 tháng 3   
Lễ truyền tin cho Đức Maria  192
Ngày 26 tháng 3   
Thánh Lugiơ  194
Ngày 27 tháng 3  
Thánh Gioan Ai Cập  196
Ngày 28 tháng 3  
Thánh Tutilô  198
Ngày 29 tháng 3  
Thánh Giona và thánh Barakisiô  200
Ngày 30 tháng    
Thánh Gioan Climacô  201
Ngày 31 tháng 3     
Chân phước Gioan Tuluz  203
Tháng Tư  
Ngày 1 tháng 4  
Thánh Hiu Grênôp   205
Ngày 2 tháng 4  
Thánh Phanxicô Paola   207
Ngày 3 tháng 4  
Thánh Richơ Chichestơ    209
Ngày 4 tháng 4  
Thánh Isiđôrô Sêvil   211
Ngày 5 tháng 4  
Thánh Vinhsơn Phêriê   213
Ngày 6 tháng 4  
Chân phước Nôtkơ  216
Ngày 7 tháng 4  
Thánh Gioan Baotixita La Sal.. 218
Ngày 8 tháng 4   
Thánh Giuliê Bilia 220
Ngày 9 tháng 4   
Thánh Waltruđi 222
Ngày 10 tháng 4   
Chân phước Antôn Nâyrô  224
Ngày 11 tháng 4  
Thánh Stanítlao 226
Ngày 12 tháng 4  
Thánh Giuse Môscati   228
Ngày 13 tháng 4  
Thánh Máctinô I 231
Ngày 14 tháng 4  
Chân phước Liguyna   234
Ngày 15 tháng 4  
Chân phước Đamien Môlôkai    236
Ngày 16 tháng 4  
Thánh Bênêđictô Giuse lao động   240
Ngày 17 tháng 4  
Thánh Têphanô khó khốn   242
Ngày 18 tháng 4  
Chân phước Maria Nhập Thể   244
Ngày 19 tháng 4  
Chân phước Giacôbê Đukê   246
Ngày 20 tháng 4  
Thánh Annê Montêpulxianô 248
Ngày 21 tháng 4  
Thánh Anselmô  250
Ngày 22 tháng 4  
Thánh Sôtơ và thánh Caiô  253
Ngày 23 tháng 4  
Thánh Giogiơ 255
Ngày 24 Tháng 4  
Thánh Phiđelis Simarigen  256
Ngày 25 tháng 4  
Thánh ký Marcô   259
Ngày 26 tháng 4  
Thánh Rabêtô   261
Ngày 27 tháng 4  
Thánh Zita   263
Ngày 28 tháng 4  
Thánh Phêrô Sanel  265
Ngày 29 tháng 4  
Thánh Catarina Siêna    267
Ngày 30 tháng 4 Thánh Piô V   270
Tháng Năm  
Ngày 1 tháng 5 Thánh Giuse lao động 273
Ngày 2 tháng 5  
Thánh Athanasiô 275
Ngày 3 tháng 5  
Thánh Philipphê và thánh Giacôbê   278
Ngày 4 tháng 5  
Chân phước Maria Lêôni Parađi   279
Ngày 5 tháng 5  
Thánh Giuđitha Prusia  282
Ngày 6 tháng 5    
Chân phước Phanxicô Mônmôrency Laval   284
Ngày 7 tháng 5  
Chân phước Rôsa Vênêrini   287
Ngày 8 tháng 5  
Chân phước Catarina dòng thánh Augustinô  289
Ngày 9 tháng 5  
Chân phước Nicôla Albergarti   292
Ngày 10 tháng 5  
Thánh Antôniô 294
Ngày 11 tháng 5  
Thánh Inhaxiô Lacôni   296
Ngày 12 tháng 5  
Thánh Nêrô, Akilêô và Pancrasiô   298
Ngày 13 tháng 5  
Thánh Anrê Phơnê   300
Ngày 14 tháng 5    
 Thánh Mátthia 302
Ngày 15 tháng 5  
Thánh Isiđôrô nông gia  304
Ngày 16 tháng 5  
Thánh Ubal  306
Ngày 17 tháng 5  
Thánh Pascal Baylon  308
Ngày 18 tháng 5  
Thánh Gioan I  310
Ngày 19 tháng 5  
Thánh Celestinô V  312
Ngày 20 tháng 5  
Thánh Bênađinô Siêna   314
Ngày 21 tháng 5  
Chôn phước Êugiêniô Magiênô   316
Ngày 22 tháng 5  
Thánh Rita Cassia   318
Ngày 23 tháng 5  
Thánh Gioan Baotixita Rôsi   321
Ngày 24 tháng 5  
Thánh Đavít I Scốtlen   323
Ngày 25 tháng 5  
Thánh Bêđa khả kính  326
Thánh Grêgôriô VII  328
Thánh Maria Mađalêna Pazzi   330
Ngày 26 tháng 5   
Thánh Philipphê Nêri   332
Ngày 27 tháng 5  
Thánh Augustinô Cantơbơri  335
Ngày 28 tháng 5  
Chân phước Magarita Pôlê  337
Ngày 29 tháng 5  
Thánh Maximiniô  339
Ngày 30 tháng 5   
Thánh Giăngđắc  341
Ngày 31 tháng 5  
Lễ thăm viếng của Đức Maria 343
Tháng Sáu  
Ngày 1 tháng 6  
Thánh Justinô  345
Ngày 2 tháng 6  
Thánh Maxêlinô và thánh Phêrô  347
Ngày 3 tháng 6  
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo 348
Ngày 4 tháng 6  
Thánh Phanxicô Caraxiôlô  351
Ngày 5 tháng 6  
Thánh Bôniphaxiô  354
Ngày 6 tháng 6  
Thánh Nôbetô  356
Ngày 7 tháng 6  
Chôn phước Annê Batôlômêô  358
Ngày 8 tháng 6   
Thánh William Gioóc  360
Ngày 9 tháng 6  
Thánh Ephrem  363
Ngày 10 tháng 6   
Chân phước Henri Trêvisô 365
 Ngày 11 tháng 6  
Thánh Barnaba 367
Ngày 12 tháng 6  
Thánh Gioan Sahagun 369
Ngày 13 tháng 6  
Thánh Antôn Pađua 371
Ngày 14 tháng 6  
Thánh Mêtôđiô I  374
Ngày 15 tháng 6  
Thánh Giơmanh Pibrac   377
Ngày 16 tháng 6  
Thánh Gioan Phanxicô Rêgis   379
Ngày 17 tháng 6  
Thánh Emily Vialar  381
Ngày 18 tháng 6  
Chân phước Grêgôriô Barbarigô   383
Ngày 19 tháng 6  
Thánh Rômualđô  385
Ngày 20 tháng 6   
Chân phước Mikêlina  387
Ngày 21 tháng 6  
Thánh Luy Gonzaga   389
Ngày 22 tháng 6  
Thánh Paulinô Nôla   392
Thánh Gioan Phítsơ  394
Thánh Tôma Môrê   396
Ngày 23 tháng 6  
Thánh Giuse Caphasô    400
Ngày 24 tháng 6  
Lễ sinh nhật thánh Gioan tẩy giả   402
Ngày 25 tháng 6  
Thánh William núi Đức Trinh Nữ   404
Ngày 26 tháng 6  
Thánh Pêlagiô   406
Ngày 27 tháng 6  
Thánh Xyrilô Alêxanđria   408
Ngày 28 tháng 6  
Thánh Irênê   410
Ngày 29 tháng 6  
Thánh Phêrô và thánh Phaolô   412
Thánh Phêrô   412
Thánh Phaolô   415
Ngày 30 tháng 6   
Các thánh tử đạo tiên khởi Rôma  417