Sách truyện các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tác giả: HY. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001791
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 436
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÁC ĐẤNG TỬ ĐẠO ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA PIÔ X PHONG CHÂN PHÚC NGÀY 15-4-1906  
A - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGƯỜI VIỆT NAM  
I - LINH MỤC   
1 - Thánh Vi-xen-tê Liêm  16
II- THẦY GIẢNG  
2 - Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang 21
B - CÁC THÁNH TỬ ĐAO NGƯỜI TÀY BAN NHA  
1 - Thánh Giè-rôm Héc-mô-di-la (Liêm) 27
(Jérome Hermozilla).  
2 - Thánh Va-lăng-tanh Bê-ri-ô Ô-qua (Vinh) 48
(Valentm Berrio Ochoa)  
3 - Thánh Phan-xi-cô Gin Phè-đê-đích (Tế) 66
(Francois Gil Fédérich)  
4 - Thánh Mát-thê-ô A-lông-sô Li-xi-ni-a-na 74
(Đậu) (Matthieu Alonso Diciniana)  
5 - Thánh Hi-a-xanh Cát-ta-nơ-đa (Gia) 79
(Hyacinthe Castaneda).  
6   - Thánh Phê-rô An-ma-tô (Bình)  85
(Pierre Almato)  
CÁC ĐẤNG TỬ ĐẠO ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA PIÔ X PHONG CHÂN PHÚC NGÀY 2. 5 -1909  
A - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGƯỜI VIỆT NAM  
-  LINH MỤC  
1  - Thánh Phê-rô Khanh  105
2  - Thánh Ló-ren-xô Nsuyễn Văn Hưởng  119
3  - Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh  133
4  - Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc  167
5  - Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý  178
6  - Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu  187
7  - Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan  200
II - THẦY GIẢNG  
8   - Thánh Phê-rô Đoàn Vãn Vân  212
III - CÁC GIÁO HỮU  
9  - Thánh A-nê Lê Thị Thành (Đê)  218
10 - Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu  227
11 - Thánh An-rẻ Nsuyễn Kim Thông 235
(Năm Thuông)
12 - Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy 240
13 - Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung 264
14 - Thánh Phao-lô Hạnh 269
15 - Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng 272
16 - Thánh Giuse Lê Đăng Thi 280
17 - Thánh Mát-thê-ô Nguyễn Văn Phượng 288
B - CÁC CHÂN PHÚC TỬ ĐẠO NGƯỜI PHÁP  
1- Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Quv-ê-nô (Thể)  294
(Entienne Théodore Cuénot)  
2 - Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rông (Bắc)  311
(Pierre Francois Néron)  
3 - Thánh Tê-pha-nô Vê-na (Ven)  326
(Théophane Vénard)  
CÁC ĐẨNG TỦ ĐẠO ĐƯỢC ĐỨC THÁNH CHA PIÔ XII PHONG CHÂN PHÚC NGÀY 29- 4 -1951  
A- CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGƯỜI VỆT NAM  
I - CÁC LINH MỤC   
1 - Thánh Đa-minh Hà Trọng Mậu  355
2 - Thánh Đa-minh Cẩm 360
3 - Thánh Tô-ma Khuông 364
4 - Thánh Giuse Tuân  368
II  - CÁC GIÁO HỮU  
5 - Thánh Đa-minh Án Khảm 373
6 - Thánh Lu-ca Cai Thìn  377
7 - Thánh Giuse Cai Tả  379
8 - Thánh Đa-minh Cỏn  381
9 - Thánh Giuse Túc  384
10 - Thánh Đa-minh Ninh  387
11 - Thánh Phê-rô Đồng  390
12 - Thánh Đa-minh Toại  394
13 - Thánh Đa-minh Huyên 397
14 - Thánh Giuse Tuân  399
15 - Thánh Vi-xen-tê Dương  402
16 - Thánh Đa-ininh Mạo  404
17 - Thánh Vi-xen-tê Tường  408
18- Thánh Đa-minh Nguyên  411
19- Thánh An-rê Tường  413
20 - Thánh Đa-minh Nhi  414
21- Thánh Phê-rô Đa  415
22 - Thánh Phê-rô Thuần  417
23  - Thánh Phê-rô Dũng  420
B - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGƯỜI TÂY BAN NHA  
1 - Thánh Giuse Maria Đi-a Săng-giuýc-giô  423
(An) { Joseph Marie Diaz Sanjurjo)  
2 - Thánh Men-ki-ô Ga-xi-a Săm-pơ-đơ-rô  427
(Xuyên) (Melchior Garcia Sampedro)