Các Thánh tử đạo Việt Nam trong lịch sử Giáo hội Công giáo
Tác giả: Lm. Bùi Đức Sinh, OP
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001318
Nhà xuất bản: California
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 356
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Soạn giả kính dâng các Thánh Tử đạo Việt Nam   4
Lời giới thiệu    5
Sách tham khảo   6
Hình ảnh các đấng Tử đạo  7
Lời cảm ơn !  7
Lời phấn trần   8
Những chữ viết tắt   8
Thánh Tử đạo (theo tự mẫu)  
AN Sanjujo,dòng Đa minh, Giám mục 245
ANRÊ Phú Yên, thầy giảng 9
BẮC Néron, linh mục hội thừa sai Pari 281
BÌNH Almató, dòng Đaminh, linh mục thừa sai   300
BƯỜNG Tống Viết, võ quan  50
CAM, dòng Ba Đaminh, linh mục   268
CẨM Nguyễn, thầy giảng  68
CẢNH Hoàng Lương, trùm xứ dòng Ba Đaminh   108
CAO, Borie, giám mục hội Thừa sai Paris   123
CHlỂU Đỗ V, thầy giảng dòng Ba Đaminh    72
CỎN, lý trưởng     182
DƯ Marchand, linh mục hội Thừa sai Paris    57
DỤ Đinh Viết, dòng Đaminh, linh mục    145
DUỆ Vũ Văn, linh mục      92
DŨNG Đinh Văn, ngư phủ    338
DŨNG LẠC Trần An, linh mục    155
DƯƠNG, nhân viên thuế vụ    338
ĐA, thợ mộc  345
ĐẠT, linh mục    36
ĐẠT Đinh, quân nhân   137
ĐẬU Lieiniana, dòng Đaminh, linh mục thừa sai    15
ĐỆ Nguyễn Văn, thợ may dòng Ba Đaminh    150
ĐÍCH Nguyễn, trùm xứ    97
ĐIỂM Nguyễn Thời, linh mục    123
ĐÔNG Schoeffler, dòng Ba Đaminh, linh mục Thừa sai Paris  211
ĐỔNG, thủ bạ   334
ĐƯỜNG Trương Văn, thầy giảng    129
GẪM Lê Văn, thương gia   200
GIA Castaneda, dòng Đaminh, linh mục  22
HẠNH, giáo dân   270
HẠNH Nguyễn Văn, dòng Đaminh, linh mục  92
HIỀN Fernandez, dòng Đaminh, linh mục thừa sai     87
HIỂN Vũ Duy, dòng Đaminh, linh mục   168
HIẾU Nguyễn Văn, thầy giảng  160
HUY Phan Viết, quân nhân   137
HUYÊN, ngư phủ   336
HƯƠNG Bonard, linh mục hội Thừa sai Paris  216
HƯỞNG Nguyễn Văn, linh mục     229
HOÀ Phan Đắc, trùm họ    190
HOAN Đoàn Trinh, Linh mục    296
HY Hồ Đình, quan thái bộc  239
KHẢM Phạm Trọng, cựu án sát, tiên chỉ dòng Ba Đaminh   261
KHANH Hoàng, linh mục    198
KHANG Nguyễn Duy, thầy giảng dòng Ba Đaminh    327
KHOA Vũ Đăng, linh mục     123
KHOAN Phạm Khắc, linh mục         160
KHUÔNG, linh mục dòng Ba Đaminh    277
KÍNH Gagelin, linh mục hội Thừa sai Paris   45
LIÊM Hermosilla, dòng Đaminh, giám mục    300
LIÊM Hoà Bình, dòng Đaminh, linh mục   22
LOAN Vũ Bá, linh mục   164
LỘC Lê Văn, linh mục    266
LỰU Nguyễn Văn, linh mục  290
LỰU Nguyễn Văn, trùm họ  223
MẠO Nguyễn Đức, phó lý    342
MẬU, dòng Đaminh, linh mục   258
MẬU Hà Trọng, thầy giảng dòng Ba Đaminh   150
MINH Henares, dòng Đaminh, Giám mục 72
MINH Phan Văn, linh mục    220
MỚI Nguyễn Văn, lao công   150
MỸ Nguyễn Huy, lý trưởng    97
MỸ Nguyễn Văn, thầy giảng dòng Ba Đaminh   129
NĂM Đỗ Mai, linh mục    97
NGÂN Nguyễn, linh mục    182
NGHI Nguyễn Đình, linh mục   182
NGÔN, nông dân    330
NGUYỀN, chánh trương   342
NHI, nông dân     342
NINH, nông dân  333
PHAN Jaccard, Linh mục dòng Thừa sai  111
PHỤNG Lê Văn, trùm họ   296
PHƯỢNG Nguyễn Văn, trùm họ     272
QUÝ Đoàn Công, linh mục   272
QUỲNH Nguyễn Hữu, trùm họ    174
TẢ Phạm Trọng, cựu chánh tổng dòng Ba Đaminh    261
TÂN Cornay, linh mục hội Thừa sai Paris  65
TÊ Gil de Federich, dòng Đaminh, linh mục thừa sai  15
THÀNH Đinh Văn, thầy giảng   160
THÀNH Lê Thị, mẹ gia đình     193
THỂ Bùi Đức, quân nhân     137
THỂ Cuénot, giám mục hội Thừa sai Paris   320
THI Trương Văn, linh mục   155
THỊ Lê Đăng, chưởng vệ   279
THIỆN Trần Văn, chủng sinh   111
THÌN Phạm Trọng, chánh tổng dòng Ba Đaminh    261
THỊNH Tạ Đức, linh mục   182
THỌ, phó lý    182
THÔNG Nguyễn Kim, trùm cả  227
THUẦN Đinh Văn, lý trưởng   336
TỊNH Lê Bảo, linh mục    232
TOẠI, ngư phủ   336
TOÁN, thầy giảng dòng Ba Đaminh    168
TRẠCH, dòng Đaminh, linh mục   180
TRIỆU Nguyễn Văn, linh mục  32
TRÔNG Trần Văn, quân nhân     54
TRUẬT Vũ Văn, thầy giảng     129
TRUNG Trần Văn, cai đội    256
TUÂN, dòng Đaminh linh mục   294
TUẤN Trần Văn, nông dân  340
TUẦN Nguyễn Bá, linh mục   87
TÚC, thanh niên  331
TÙY Lê, linh mục  42
TỰ Nguyễn Văn, dòng Đaminh, linh mục  108
TỰ Nguyễn Khắc, thầy giảng    174
TƯỚC Vũ Đình, dòng Đaminh, linh mục   134
TƯỜNG, nông gia   342
TƯỞNG, chánh tổng   342
UÝ Bùi Văn, thầy giảng dòng Ba Đaminh  150
UYỂN Nguyễn Đình, thầy giảng dòng Ba Đaminh   80
VÂN Đoàn Văn, thầy giảng   243
VEN Vénard, linh mục hội Thừa sai Paris  285
VIÊN Đặng Đình, linh mục   104
VINH Berriochoa, dòng Đaminh, giám mục  300
VINH Nguyễn Văn, tá điền dòng Ba Đaminh   150
XUYÊN Nguyễn Văn, dòng Đaminh, linh mục  145
XUYÊN Sampedro, dòng Đaminh, giám mục    250
Y Delgado, dòng Đaminh, giám mục  82
YẾN Đỗ, dòng Đaminh, linh mục   78
Những cuộc sát hại tập thể vì đạo ở Đàng Trong   292
Những cuộc sát hại tập thể vì đạo ở Đàng Ngoài 319