Hạnh các Thánh Tử đạo - Giáo phận Bùi Chu
Tác giả: TGM. Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009788
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009789
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009790
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009791
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013136
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I- CÁC THÁNH TỬ ĐẠO QUÊ HƯƠNG GIÁO PHẬN BÙI CHU 13
1- Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu - Thầy giảng (1797-1838)  15
2- Thánh Tôma Đinh Viết Dụ - Linh mục (1783-1839)  19
3- Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ - Linh mục (1755 -1838)  23
4- Thánh Phêrô Phan Hữu Đa - Giáo dân (1802-1862) 28
5- Thánh Đa minh Đinh Văn Đạt - Binh sĩ (1803-1839)  31
6- Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển - Linh mục (1769-1840)  35
7- Thánh Augustinô Phan Viết Huy - Binh sĩ (1795-1839)  39
8- Thánh Đa minh Phạm Trọng Khảm - Quan án (1780 - 1859)  44
9- Thánh Vinh sơn Phạm Hiếu Liêm - Linh mục (1732 - 1773)  48
10- Thánh Đa minh Nguyễn Đức Mạo - Giáo dân (1818-1862)  53
11- Thánh Đa minh Đinh Đức Mậu - Linh mục (1808-1858)  56
12- Thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn - Giáo dân (1840-1862)  59
13- Thánh Đa minh Nguyễn Huy Nguyên - Giáo dân (1800-1862)  62
14- Thánh Đa minh Nguyễn Đức Nhì - Giáo dân (1822-1862)  66
15- Thánh Đa minh Trần Duy Ninh - Giáo dân (1841 -1862)  70
16- Thánh Giuse Phạm trọng Tả - Chánh tổng (1800-1859)  73
17- Thánh Nicôla Bùi Đức Thể - Binh sĩ (1792-1839)  78
18- Thánh Luca Phạm Trọng Thìn - Chánh tổng (1820-1859)  84
19- Thánh Đa minh Vũ (Phan) Đức Trạch – Linh mục (1793-1840)  87
20- Thánh Giuse Trần Văn Tuấn - Giáo dân (1824-1862) 90
21- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự - Linh mục (1796-1838) 93
22- Thánh Đa minh Vũ Đình Tước – Linh mục (1775-1839)  98
23- Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương – Giáo dân (1814-1862)  101
24-Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường - Giáo dân (1812-1862)  105
25-Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển - Thầy giảng (1775-1838)  109
26-Thánh Vnh sơn Đỗ Yến - Linh mục (1764-1838)  113
II. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO ĐÃ PHỤC VỤ TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU  117
1- Đức cha Thánh An (José Dias Sanjuro) - Giám mục (1818-1857)  119
2- Thánh Bình (Pedro Almato) - Linh mục (1830-1861)  124
3- Thánh Đa minh Đỗ Đình Cẩm - Linh mục (1810-1859)  128
4-  Thánh Đậu (Matteo Alonso Liciniana) - Linh mục (1702-1745)  131
5-  Thánh Jacinto Gia (Jacintocastaneda) - Linh mục (1743-1773)  135
6- Thánh Đa minh Nguyễn Văn Hạnh - Linh mục (1772-1838)  139
7- Thánh Giuse Fernandez Hiền - Linh mục (1775-1838)  144
8- Đức cha Thánh Liêm – Giám mục (1800- 1861) 149
9- Đức cha Thánh Minh - Giám mục (1765-1838)  158
10- Thánh Phanxicô Tế - Linh mục(1702-1745)  163
11- Thánh Tôma Đào Đình Toán - Thầy giảng (1764-1840)  168
12- Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần - Linh mục (1766-1838)  171
13- Thánh Giuse Đặng Đình Viên - Linh mục (1758-1838)  174
14- Đức Cha Thánh Vinh - Giám mục (1827-1861 ) 179
15- Đức Cha Thánh Xuyên - Giám mục (1821 -1858)  186
16-  Đa minh Nguyễn Văn Xuyên - Linh mục (1786-1839)  191
17- Đức Cha Thánh Y - Giám mục (1762-1838)  195
18- Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu - Linh mục (1756-1798)  201