Phụng vụ chư Thánh
Phụ đề: Tháng giêng đến tháng sáu
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000575
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002473
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002767
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích