Đức Giêsu Kitô. Vị trung gian và Chúa chúng ta
Nguyên tác: Jésus Christ
Tác giả: Yves Congar, OP
Ký hiệu tác giả: CO-Y
Dịch giả: Ngô Mạnh Điệp
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007705
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 297
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐỨC KITÔ, HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA VÔ HÌNH  
1. Đức Kitô, Đấng mạc khải về Thiên Chúa 7
2. Biến cố Nhập Thể khôi phục ý nghĩa cho trần thế 15
3. Siêu việt tính và lòng "nhân hậu" của Thiên Chúa 27
4. Một cuộc trở lại với Thiên Chúa hằng sống 42
Kết luận 49
PHẦN II: ĐỨC KITÔ: TRUNG GIAN CỦA CHÚNG TA  
I. Những gì Đức Kitô đã tiếp nhận được  
1. Linh trí và kiến thức Đức Giêsu đã tiếp nhận được 55
2. Từ Nazaret đến Golgotha 57
3. Ngôi Lời Nhập Thể: "Thầy dạy" của con người 66
4. Đức Giêsu: Vị Tiên tri hoàn hảo 72
II. Thiên Chúa tự mạc khải trong sự nghèo khó  
1. Mầu nhiệm người nghèo 76
2. Con đường chúng ta đến với Thiên Chúa ngang qua những người nghèo 84
3. Người nghèo trong mầu nhiệm Nhập Thể 93
III. Kinh nguyện của Đức Kitô  
1. Những gì Tân ước nói 104
2. Kinh lạy Cha tóm kết mọi lời kinh của Đức Kitô 113
3. Kinh nguyện: sự kết hợp với mầu nhiệm và ý muốn của Thiên Chúa 120
4. Đức Giêsu: trung tâm và cao điểm của lời kinh hoàn vũ 123
IV. Việc rao giảng của Đức Kitô  
1. Một sư phạm Truyền giáo 134
2. Các dụ ngôn: mạc khải nước Thiên Chúa 139
3. Các dụ ngôn: Mạc khải "tâm hồn" con người 146
4. Các dụ ngôn trong nhiệm cục cứu độ 160
PHẦN III: ĐỨC KITÔ LÀ CHÚA  
I. Đức Kitô là thủ lãnh vô hình của Giáo hội hữu hình theo Thánh Phaolô  
1. Đức Kitô là thủ lãnh 168
2. Đức tưởng về Đức Kitô thủ lãnh theo Thánh Phaolô 169
3. Nội dung của ý niệm "Kephale" 172
4. Lãnh vực nơi Đức Kitô làm đầu 179
5. Tương quan của Đức Kitô như là Thủ lãnh với Nhiệm Thể Ngài là Giáo hội 181
II. Đức Kitô là thủ lãnh vô hình của Giáo hội hữu hình  
A. Ngài thực sự là thủ lãnh  
1. Sự kiện - tính cách thời sự của hoạt động Ngài 187
2. Đức Kitô trong việc trao ban ân sủng - Thánh Tâm Chúa Giêsu 195
3. Giáo hội hình thành từ Thiên quốc và trong Thiên quốc 198
B. Đức Kitô là thủ lãnh vô hình của Giáo hội hữu hình 201
III. Quyền Chúa tể của Đức Kitô trên Giáo hội và trên thế giới 219
A. Quyền Chúa Tể của Đức Kitô 220
1. Tính chất toàn diện và tuyệt đối của quyền Chúa Tể của Đức Kitô 227
2. Tính chất cánh chung của việc thi hành cụ thể và toàn diện Quyền Chúa Tể của Đức Kitô. Ý nghĩa và việc thể hiện Tôn giáo Độc thần hoàn hảo 234
3. Việc thi hành "Nhiệm cục" của quyền Chúa Tể do Đức Kitô gồm hai lãnh vực, Giáo hội và thế giới, một cuộc chiến và nơi Đức Kitô, là một cách thế của Người Tôi Tớ đau khổ 240
B. Quyền Chúa Tể của Đức Kitô trên Giáo hội 250
C. Việc thi hành Quyền Chúa Tể của Chúa Kitô trên thế giới 261
1. Quyền Chúa Tể của Đức Kitô trên thế giới được thi hành trong cơ cấu tạo dựng của thế giới 262
2. Quyền Chúa Tể của Đức Kitô thi hành trên thế giới qua Giáo hội 270