Hợp tuyển thần học: Đức Maria
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.05 - Tuyển tập về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S46
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000197
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000198
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000199
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000200
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000201
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000202
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000203
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000204
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000978
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004874
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LÒNG TIN CỦA ĐỨC MARIA: ÂN HUỆ TUYỆT ĐỈNH VÀ VĨNH CỬU CỦA CHÚA THÁNH THẦN 5
Đức Maria - môn đồ hoàn hảo: một dạng mô biểu Thánh Mẫu Học 26
Bản chất của một mô biểu 31
Vai trò của một mô biểu trong thần học 42
Mô biểu "Đức Maria - mô biểu hoàn hảo" 48
Đức Maria - Môn đồ và hiền mẫu 60
Hình ảnh Đức Maria môn đồ trong các bản viêt của Gioan 68
Đức Maria với Giáo Hội 84
Marria- Đức nữ đồng trinh 90
Kết luận 108
QUA VIỆC HIỆN RA VỚI ĐỨC MARIA, ĐỨC KITÔ PHỤC SINH ĐÃ THIẾT LẬP GIÁO HỘI CỦA NGÀI 113
I. Trình tự các cuộc chiêm niệm trong tuần thứ tư 114
II. Hành động của Đấng Phục Sinh: hành động sáng lập và cấu thành Giáo Hội 119
III. Ngài hiện ra với Đức Trinh Nữ Maria 121
IV. Đức Maria, Giáo Hội đầu tiên 132
Kết luận 134