Đồng hành ơn gọi Linh mục: Sứ vụ và nghệ thuật
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013611
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013612
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013613
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013616
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013617
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013618
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐÀO TẠO - MỘT TIẾN TRÌNH NĂNG ĐỘNG 1
I. GIÁO DỤC (Education) 3
II. HUẤN LUYỆN (Formation) 5
III. ĐỒNG HÀNH (Accompagnement) 7
KẾT LUẬN 9
ĐÀO TẠO TOÀN VẸN CHIỀU SÂU 10
I. GIAI ĐOẠN I 11
1. Hành vi 11
2. Thái độ 12
3. Tình cảm 12
4. Động lực 13
5. Sự mơ hồ trong chọn lựa cơ bản 13
II. GIAI ĐOẠN II 14
1. Chọn lựa căn bản 14
2. Động lực thúc đẩy 14
3. Tình cảm 15
4. Thái độ 15
5. Hành vi 16
Kết luận 17
ĐỒNG HÀNH VÀ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI LINH MỤC 18
Dẫn Nhập 18
I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA ĐÀO TẠO 18
II. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HUẤN LUYỆN  
1. Sequela Christi, môn đệ Đức Kitô 21
2. Thấu cảm và tin tưởng lẫn nhau 23
3. Docibilitas 25
III. ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI 28
1. Khái niệm, mục đích và biện chứng nền tảng 28
2. Tuơng quan 31
3. Những tác nhân và phương tiện 34
IV. PHÂN ĐỊNH 36
1. Thầy của phân định 37
2. Tự do khỏi những dính bén lệch lạc 40
3. Thần bí trong hành động 42
NGHỆ THUẬT ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI 45
Dẫn nhập 45
I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA 46
II. MÔ HÌNH ĐỒNG HÀNH 48
1. Trước hết là nhìn (Vedere) (Lc 24,17-24) 49
2. Thấu hiểu (Comprendere) (Lc 24,25-27) 50
3. Hành động (Agire) (Lc 24,28-35) 51
III. NHỮNG PHẨM CHẤT VÀ THÁI ĐỘ ĐỒNG HÀNH 52
1. Đòi hỏi từ phía nhà đồng hành 53
2. Đòi hỏi từ phía người được đồng hành 53
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG HÀNH 55
1. Carl Rogers và liệu pháp "trọng tâm nhân vị" (client-centered psychotherapy) 55
2. Phát triển lối đồng hành "trọng tâm nhân vị" 57
NGHỆ THUẬT GIÚP ĐỠ THEO ROBERT CARKHUFF 69
I. PHƯƠNG PHÁP CỦA CARKHUFF 69
1. Một kiểu mẫu cho tư vấn 70
2. Những thái độ cần có của người giúp 72
II. THỰC HIỆN TIẾN TRÌNH GIÚP ĐỠ 74
1. Vai trò của người được giúp 74
2. Vai trò của người giúp 76
Kết luận 78
THU MỤC THAM KHẢO