Tin mừng thánh Gioan
Phụ đề: Chú giải mục vụ
Nguyên tác: L'évangile de Jean
Tác giả: Alain Marchadour
Ký hiệu tác giả: MA-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001226
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008697
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
DẪN NHẬP 7
THÁNH CA DẪN NHẬP (1,1-18) 41
PHẦN THỨ NHẤT SÁCH CÁC DẤU LẠ (1,19-12,50)  
I. BƯỚC ĐẦU MẶC KHẢI: TỪ GIOAN TẨY GIẢ ĐẾN CHÚA GIÊSU (1,19-51) 58
1. Gioan Tẩy Giả làm chứng về chính mình (1,19-28) 59
2. Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giêsu (1,29-34) 63
3. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả tìm đến vớiChúa Giêsu (1,35-51) 66
II. TỪ CANA ĐẾN CANA (2,1-4,54) 78
1. Tiệc cưới Cana (2,1-12) 80
2. Dấu lạ của việc thanh tẩy Đền thờ (2,13-22) 90
3. Đấng Mặc Khải đối diện với thủ lãnh Do Thái (3,1-36) 97
A. Ông Nicôđêmô, thủ lãnh Do Thái (3,1-21) 97
B. Lời chứng cuối cùng của Gioan Tẩy Giả (3,22-30) 115
C. Diễn từ kết thúc (3,31-36) 118
4. Chúa Giêsu, người phụ nữ Samari và những người Samari (4,1-42) 120
A. Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari (4,1-26) 122
B. Chúa Giêsu và các môn đệ (4,27-38) 138
C. Chúa Giêsu và những người Samari (4,39-42) 141
5. Dấu lạ thứ hai tại Cana (4,43-54) 142
III. CHÚA GIÊSU VÀ NHỮNG NGÀ Y ĐẠI LỄ CỦA NGƯỜI DO THÁI (5,1-10,42) 147
1. Chúa Giêsu và ngày Sabat (5,1-47) 152
Chữa lành người bệnh (5,1-16) 153
Những cuộc tranh luận với người Do Thái (5,17-47) 159
- Chúa Giêsu biện minh Người là Đấng tác sinh và xét xử (5,19-30) 160
- Các chứng nhân biện minh cho Chúa Giêsu (5,31-47) 165
2. Chúa Giêsu dự lễ Vượt Qua (6,1-71) 172
Hóa bánh ra nhiều (6,1-15) 173
Đi trên mặt biển (6,16-210 179
Diễn từ ở Caphanaum (6,22-71) 181
3. Chúa Giêsu dự lễ Lều (7,1-8,59) 202
Dẫn nhập: Hành trình bí mật (7,1-13) 203
Cảnh I: Chúa Giêsu giảng dạy vào giữa kỳ lễ (7,14-36) 206
Cảnh II: - Chúa Giêsu vào ngày bế mạc cuộc lễ (7,37-53) 212
- Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình (8,1 -11) 217
Cảnh III: Chúa Giêsu dự lễ Lều (8,12-59) 224
4. Những hệ quả từ lễ Lều (9,1-10,21) 242
- Chữa lành người mù từ thuở mới sinh (9,1-41) 242
- Chúa Giêsu là cửa và mục tử (10,1-21) 255
5. Chúa Giêsu dự lễ Cung hiến Đền thờ (10,22-42) 265
- Chúa Giêsu - Đấng Mêsia (10,22-30) 266
- Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa (10,31 -39) 269
Kết luận tạm thời (10,40-42) 271
IV. CHÚA GIÊSU TIẾN ĐẾN GIỜ CỦA NGƯỜI VÀ TIẾN ĐẾN VINH QUANG (11,1-12,50) 272
1. Chúa Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại (11,1 -44) 273
2. Các thủ lãnh quyết định giết Chúa Giêsu ( 11,45-47) 290
3. Những cảnh dạo đầu (12,1 -3 6) 296
- Xức dầu thơm cho Chúa Giêsu (12,1 -11) 296
- Chúa Giêsu vào Giêrusalem (12,12-19) 301
- Giờ của Chúa Giêsu (12,20-36) 305
Đoạn kết phần thứ nhất (12,3 7-50) 316
- Thẩm định sau cùng (12,37-43) 316
- Diễn từ kết thúc (12,44-50) 319
PHẦN THỨ HAI: SÁCH VỀ SỰ TÔN VINH (13,1-20,31)  
DẪN NHẬP 325
I. BỮA ĂN SAU CÙNG (13,1-30) 32 7
Dẫn nhập (13,1-3) 331
Cảnh tượng và ý nghĩa việc rửa chân (13,4-20) 334
Loan báo sự phản bội (13,21-30) 339
II. CÁC DIỄN TỪ VĨNH BIỆT (13,31-17,26) 344
A. Diễn từ nhập đề (13,31-38) 344
B. Diễn từ vĩnh biệt thứ nhất (14,1-31) 351
C. Diễn từ vĩnh biệt thứ hai (15,1 -16,33) 369
Cây nho và cành nho (15,1-170 370
Thế gian ganh ghét (15,18-16,4) 379
Thần Khí làm chứng nhân về Chúa Giêsu (16,16-33) 387
Các môn đệ sẽ vui mừng (16,16-33) 392
D. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những kẻ thuộc về Người (17,1-26) 398
III. CÁC TRÌNH THUẬT VỀ CUỘC THỤ NẠN (18,1-19,42) 410
Cuộc thụ nạn trong Tin Mừng Gioan 410
Cuộc thụ nạn và lịch sử 411
Bắt Chúa Giêsu trong vườn Giêtsêmani (18,1-11) 415
Chúa Giêsu ra trước Khanna (18,12-27) 419
Chúa Giêsu ra trước Philatô (18,28-19,16) 425
Dóng đinh vào thập giá (19,17-37) 439
V iệc mai táng (19,38-42) 455
IV. CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI (20,1-21) 457
Những lần hiện ra (20,1-29) 457
Bà Maria Macđala, ông Simon Phêrô và người môn đệ kia (20,1-18) 458
Hiện ra với các môn đệ (không có ông Tôma) (20,19-23) 465
Ông Tôma: không thấy mà tin (20,24-29) 469
Kết luận (20,30-31) 471
ĐOẠN KẾT (CHƯƠNG 21) 473
Mẻ cá thành công (21,1-14) 474
Ông Simon Phêrô - vị mục tử (21,15-23) 480
Đoạn kết (21,24-25) 484