Đọc Tin mừng theo thánh Gioan
Tác giả: Roger Varro
Ký hiệu tác giả: VA-R
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003462
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009029
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Khai từ 9
PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN: ƠN GỌI CỦA GIOAN 17
Chương I: Cấu trúc của Tin Mừng thứ tư 21
Các điểm đồng quy nội tại 25
Các đoạn văn song song 26
Các trương lực nội giới 28
Kết luận 30
Chương II: Gioan và trường phái Nhất Lãm 32
Gioan và bài diễn từ của Phê-rô 32
Gioan và truyền thống nhât lãm 35
Các trình thuật 37
Các ngôn từ 38
Nhân vật và cac trào lưu tư tưởng 42
Chỗ đứng của Gioan trong Tân Ước 43
Chương III: Cửa vào Tin Mừng thứ IV 47
Dư âm của tuyên giảng tông truyền 51
Chỗ tương đồng 52
Điểm dị biệt 53
Thời vàng son của Tân Ước (50-60) 54
Các điểm gần nhau 55
Lập trường của Gioan 57
Một Tin Mừng bắt đầu như thế nào 60
Mat-thêu 1 và 2 61
Lu-ca 62
Lời tựa của Gioan 64
PHẦN THỨ HAI: CÁC CHỦ ĐỀ 69
Chương IV: Bí tích bánh sự sống: Gioan 6 71
Cấu trúc của chương 6 74
Gioan trực diện với các tác giả nhất lãm 77
Tính thống nhất và tầm vóc của diễn từ 80
Khoa thần học về phép thánh thể của Gioan 84
Bánh sự sống, Ân sủng của Chúa Cha 84
Bánh sự sống, gặp gỡ với Chúa Con 87
Tiến trình về số mệnh của con người 89
kết luận 92
Chương V: Thảm kịch ánh sáng, bản án tín hữu, Gioan 9 94
Mạch Văn 95
Bản án thườnghữu của Chúa Giêsu 98
Các phương thức diễn tả 100
Thể tiệm tiến có tính cách thảm kịch của trình thuật 101
Phần đóng góp của các dấu chỉ 104
Các vấn đề cơ bản của đức tin 108
Thầy là ánh sáng thế gian 109
Để cho người không trông thấy được thấy 110
Và cho những người trông thấy thấy trở nên mù quáng 111
Kết luận 112
Chương 6. Diễn từ trong bữa tiệc ly Ga 13-16 114
Từ biệt. Trở lại. Hiện diện của Chúa Giêsu 117
Các khía cạnh văn chương 117
Vấn đề Chúa trở lại 121
Sự hiện diện của Chúa trong chúng ta 128
Chương 7: Lời cầu cho sứ vụ Ga 17 137
Diễn từ 137
Lời cầu tôn vinh và cầu cho sứ vụ 140
Cấu trúc và vận hành cua chương 17 141
Giải thích các điểm chính 144
Kết luận 154
PHẦN THỨ BA: PHỤ TRƯƠNG: KHẢO SÁT BẢN VĂN 155
Ngôi Lời của Thiên Chúa 1, 1-18 157
Chứng từ của Gioan Tẩy Giả 1, 19-34 167
Kêu gọi các môn đệ đầu tiên 1, 35-51 170
Dấu chỉ thứ nhất tại Ca-na 2, 1-12 173
xua đuổi các người buôn bán trong đền thờ 2, 14-22 177
Cuộc đàm đạo với Nicodemo 2, 23-3,21 179
Chúa Giêsu và Gioan Tẩy giả 3, 22-4,3 183
Ơn cứu độ cho người Samari 4, 4-12 185
Dấu chỉ ở Be-thê-đa 5 191
Chúa Giêsu, Bánh sự sống 6 197
Lễ Lều 7, 19-21 205
Luận bàn về sứ vụ của CGS 7, 1-8 207
Diễn từ Chúa Con và Chúa Cha 8, 12-59 211
Người mù từ thuở mới sinh 9 216
Chúa Giêsu, người mục tử tôt 10, 1-21 219
Lễ Cung Hiến 10, 22-42 224
Phục Sinh La-da-ro 11, 1-54 229
Xức dầu tại Be-ta-ni-a 12, 1-8 234
Vào Giê-ru-sa-lem 12, 9-19 235
Chúa Giêsu loan báo ngày giờ của Người 12, 20-36 236
Phần kết thúc sứ vụ 12, 37-50 240
Tiệc Ly 13-17 244
Trình thuật về bữa tiệc ly 13, 1-30 249
Lời tựa của các diễn từ 13, 31-39 253
Cuộc đối thoại qua các lời vĩnh biệt 14 254
Chúa Giêsu, Cây nho đích thực 15, 1-17 261
Các viễn tượng, tiên tri, bắt bớ, Thánh Linh 15, 18-16,15 267
Cuộc đối thoại thứ 2 qua các lời vĩnh biệt 16, 16-33 270
Tuần khổ nạn 19-19 280
Các lần hiện ra tại Giêrusalem 20 289
Các chủ để chính của Tin Mừng theo Thánh Gioan 301