Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Tâm sự người ra đi
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000435
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 551
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009117
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 551
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013723
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 511
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG XIII 19
Lời nói đầu 19
A. RỬA CHÂN MÔN ĐỒ (13,1-17) 39
Đức Giêsu biết, yêu và hành động (c.1-5) 40
Đức Giêsu và Phêrô (c.6-11) 72
Nêu gương mới cho môn đồ (c.12-17) 94
B. MẶC KHẢI THIÊN CHÚA (13,18-20) 117
Ngài biết đã chọn ai và sai đi (c.18-20) 117
C. TRAO MIẾNG ĂN CHO KẺ PHẢN BỘI (13,21-30) 131
Đức Giêsu chứng thực (c.21-25) 131
Huấn lệnh mới: Yêu thương nhau (c.31-35) 163
Báo việc Phêrô chối Thầy (13,36-38) 221
KẾT CHƯƠNG 235
CÁC BÀI ĐỌC THÊM CỦA CHƯƠNG XIII 237
CHƯƠNG XIV 252
Nhập đề 252
A. ĐỨC GIÊSU KHÍCH LỆ MÔN ĐỒ VỀ CUỘC RA ĐI (14,1-14) 255
Khúc một: Về cùng Cha (c.1-6) 257
Thấy Cha và công việc của Người (c.7-11) 309
Tin và làm công việc của Chúa Cha (c.12-14) 343
B. HIỆU QUẢ CỦA TIN VÀ YÊU MẾN (14,15-24) 361
Đấng Phù Trợ và thế gian (c.15-17) 364
Mặc khải sự hiệp nhất của Đức Giêsu và Chúa Cha (c.18-21) 400
Yêu mến Đức Giêsu và giữ lời Ngài (c.21-24) 421
C. ĐỨC GIÊSU KHÍCH LỆ MÔN ĐỒ TRƯỚC KHI RA ĐI (14,25-31) 462
Đức Giêsu và môn đồ (c.25-26) 464
Ban bình an (c.27) 476
Đi về cùng Cha (c.27b-31) 488
CÁC BÀI ĐỌC THÊM CỦA CHƯƠNG XIV 514
PHỤ CHƯƠNG V: ĐẤNG PHÙ TRỢ 529
MỤC LỤC  545