John's Apologetic Christology
Phụ đề: Legitimation and Development in Johannine Christology
Tác giả: James F. McGrath
Ký hiệu tác giả: MC-J
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008617
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 23
Số trang: 267
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích