The Theology of the Gospel of John
Tác giả: D. Moody Smith
Ký hiệu tác giả: SM-D
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005126
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích