Phân tích thuật chuyện và cấu trúc áp dụng vào Tin mừng thứ tư
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, OP
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008876
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
 Lời nói đầu  
A. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢN VĂN 9
I. Tiếp cận lịch đại và tiếp cận đồng đại 9
1. Tiếp cận lịch đại và những hạn chế 12
a. Tin mừng thứ tư và Nhất lãm 13
b. Tài liệu nguồn của Tin mừng thứ tư 15
c. Lịch sử biên soạn Tin mừng thứ tư 20
2. Tiếp cận đồng đại 24
II. Phân tích thuật chuyện và cấu trúc 28
1. Phân tích thuật chuyện 30
a. Khái niệm về "tác giả" và "độc giả" 31
b. Người thuật chuyện và người đọc (nghe) 35
b.1. Người thuật chuyện giao tiếp với người đọc  35
b.2. Người thuật chuyện biết mọi sự 43
b.3. Người đọc cần tin cậy người thuật chuyện 45
b.4. Tác động của bản văn đến người đọc 47
c. Bản văn: nhân vật, thời gian, nơi chốn, chủ đề 48
c.1. Nhân vật 48
c.2. Thời gian và nơi chốn 50
c.3. Chủ đề, đề tài một đoạn văn 53
d. Kỹ thuật hành văn trong Tin mùng thứ tư 56
d.1. Sự hiểu lầm 57
d.2. Sự châm biếm 59
d.3. Giải thích bằng mở ngoặc đơn 61
d.4. Dùng biểu tượng 63
e. Tóm kết tương quan: tác giả-bản văn-độc giả 66
2. Phân tích cấu trúc 70
a. Giới hạn đoạn văn 71
b. Bối cảnh văn chương của đoạn văn 74
c. Cấu trúc 76
d. Ba điểm quy chiếu khi đọc bản văn 89
d.1. Thời Đức Giê-su 90
d.2. Bối cảnh khi Tin mừng được viết ra 91
d.3. Cuộc đời, văn hoá của người đọc 92
3. So sánh các cách phân tích và dàn bài 93
a. So sánh phân tích thuật chuyện và cấu trúc 94
b. Dàn bài phân tích một đoạn văn 94
III. Kết luận về tiếp cận lịch đại và đồng loại 98
B. ÁP DỤNG VÀO MỘT SỐ ĐOẠN VĂN 103
I. Ga 6,22-71: "Thánh Thể", lý trí và đức tin 104
1. Dẫn nhập 104
2. Giới hạn, từ ngữ, bối cảnh, cấu trúc 105
a. Giới hạn đoạn văn 6,22-71 105
b. Bối cảnh văn chương  106
c. Từ ngữ trong Ga 6 108
d. Cấu trúc Ga 6 114
d.1. Phần I. Hai trình thuật (6,1-21) 115
d.2. Phần II. Diễn từ (6,22-59) 117
d.3. Phần III. Phản ứng sau diễn từ (6,60-71) 118
3. Những trao đổi trong và sau diễn từ 119
a. Bánh sự sống (6,25-40) 120
b. Xầm xì về nguồn gốc Đức Giê-su (6,41-51) 122
c. Tranh luận về ăn thịt, uống máu (6,52-59) 127
d. "Hậu quả", "kết quả" sau diễn từ (6,60-71) 133
4. Tư cách mặc khải của Đức Giê-su 136
5. Kết luận 139
II. Ga 11,1-54: "Chết" và "sống" 141
1. Dẫn nhập 141
2. Giới hạn đoạn văn 11,1-54 143
3. Bối cảnh văn chương 145
4. Nhân vật 150
5. Cấu trúc 11,1-54 156
6. Phân tích ý nghĩa của "chết" và "sống" 159
a. Từ ngữ liên quan đến "chết" và "sống" 160
b. "Chết" và "sống" của Ladaro 165
c. "Chết" và "sống" của người tin 171
7. Kết luận 177
III. 18,28-19,16a: ĐỨC GIÊSU VÀ PHILATÔ 180
Dẫn nhập 180
I. Đọc bản văn 18,28-19,16a 181
1. Phân đoạn 181
2. Bối cảnh văn chương 184
3. Cấu trúc đoạn văn 18,28-19,16a 186
II. Hiểu đoạn văn 191
1. Sự thật về những kẻ tố cáo Đức Giê-su 191
2. Sự thật về Phi-la-tô 196
3. Sự thật về Đức Giêsu 198
III. Sống nhờ ý nghĩa của bản văn 208
Kết luận 210
Các từ viết tắt 213
Thư mục 214