The Gospel and Epistles of John
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu tác giả: BR-R
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005129
Nhà xuất bản: Liturgical Press
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích