Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Bánh trường sinh bất tử
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000221
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 638
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000222
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 638
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001568
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 683
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014106
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 683
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dâng kính 0
Ngỏ lời 1
Lưu ý cần thiết 3
Bảng các chữ tắt 4
Ký hiệu sách KT của Y. Thuấn và CGKPV Các chữ tắt khác  
Sách Tham khảo  7
PHẦN CHÚ GIẢI  
CHƯƠNG VI  
PHÉP LẠ BÁNH (6.1-15) 19
NHẬP ĐỀ. Và bố cục 20
Liên hệ với các Nhất Lãm 22
Bảng so sánh việc hóa bánh của Yn và NL 24-29
NHÌN CHUNG 30
Lễ Vượt Qua của người Do Thái (c.4) 36
ĐY nói với Philip...để thử ông (cc.5-6) 41
* BĐT 1: Hóa bánh có phải là một phép lạ ? 47/295
Cầm lấy bánh và tạ ơn (c.11) 47
Trình thuật đậm nét T.Thể 48
Hãy thu nhặt mảnh vụn (c. 12)  52
Vị Tiên tri, Đấng sẽ đến (c. 14) 56
Bắt lấy Ngài, tôn làm vua (c. 15) 58
Trình thuật có mục đích mặc khải ĐY 63
Tại sao đám dân hiểu sai lệch? 63
(ĐY rút lui) trên núi (c. 15)  65
Nguy cơ một cuộc biểu tình 67
Niên biểu của đoạn TM này 70
ĐI TRÊN MẶT HỒ (6.16-21) 72
Biển động (c.18) 73
ĐY đi trên biển (c.19) 74
Chính là Ta, đừng sợ (c.20) 75
Ý nghĩa của cảnh này 78
TC đảo lộn qui luật thiên nhiên  79
Vai trò của phép lạ đi trên nước 80
BÁNH BỞI TRỜI. MÀO ĐỀ VÀO DIỄN TỪ (6.22-34) 83
Cc.22-24: Chuyển tiếp hay Mào đề ? 84
Đám người nghiệm ra... (cc.22-23) 85
Những khúc mắc về cc.22-24 87
Dàn bài của Diễn từ về Bánh 89
Tìm Ta không phải vì thấy dấu lạ (c.26) 92-93
Lao công đừng vì lương thực hư nát (c.27) 95-96
Lương thực sẽ lưu lại mãi 100
Con Người sẽ ban 103
Phải lao công vào việc nào...? (c.28)  107
Việc của TG... là tin vào Đấng... (c.29) 108
Thắc mắc: Chỉ cần tin, không cần việc làm ? 114
* BĐT 2: Khái quát về sứ mệnh “được sai” 117/296
Ông làm dấu gì để chúng tôi tin (c.30) 119
Cha ông... đã ăn manna (c.31) 123
Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời 124
Mô hình việc giảng kinh Do Thái 126
Cha Ta mới ban... (c.32) 128
Bánh bởi trời đích thật 131
Cơ sở CƯ của c.33 133
DIỄN TỪ BÁNH SỰ SỐNG (6.35-50) 136
Bánh sự sống, chính là Ta (c.35) 137
ĐY muốn nói gì khi dùng chữ Bánh ?  137
Kitô giáo hiểu sao về Bánh ấy ? 138
A/ Chủ đề đạo lý-mặc khải là chính 143
Bánh sự sống, Chính là Ta (c.35) 146
Ai đến với Ta... không hề bị đói, khát (c.35) 148
ĐY... cây sự sống  151
Liên hệ với Bí Tích 152
Các ngươi đã thấy... mà không tin (c.36) 153
Phàm sự gì Cha ban cho Ta (c.37) 157
Đến / không đến với ĐY là do Cha ban. Thuyết Tiền định? 160
* BĐT 3: Thuyết định mệnh trong triết-tôn Châu Á 163/297
Kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi... (c.37) 163
Không để làm theo ý Ta (c.38) 166
Trông thấy Con và tin... (c.40) 169
Ý tưởng của cả c.40 170
Sự sống lại 170
Người Do Thái kêu ca (c.41) 173
* BĐT 4: Tổ tiên của Ngôi Lời Nhập Thể 176/301
Nếu Cha không lôi kéo (c.44) 179
Lôi kéo ai ? bỏ ai ? 180
Ta sẽ cho sống lại ngày sau hết (c.44) 183
Phàm ai nghe và học... sẽ đến với Ta (c.45) 185
Một khía cạnh bổ túc về cc.43-45 186
Không ai đã được thấy Cha (c.46) 187
Bánh sự sống, chính là Ta (c.48) 191
Bánh này... ăn thì khỏi phải chết (c.50) 194
Bánh sự sống // cây sự sống 195
Mặt lịch sử, văn chương và chủ đề của diễn từ Bánh 197
PHÓ BẢN DIỄN TỪ BÁNH (6.51-59) 201
Bánh hằng sống, chính là Ta (c.51) 201
Bánh Ta sẽ ban 205
Ấy là thịt mình Ta, vì sự sống 208
Xô xát nhau... sao ăn thịt mình...được (c.52) 215
Nếu không ăn thịt... uống máu Ngài (c.53) 217
Về chữ “ăn” 220
Ta sẽ cho sống lại ngày sau hết (c.54) 222
Là thật của ăn, thật của uống (c.55) 226
Vấn đề hiện diện trong Phép T.Thể 227
Lưu lại trong Ta (c.56) 228
Hậu quả việc ăn uống Thịt Máu ĐY 230
Kẻ ăn Ta, sẽ sống nhờ Ta (c.57) 232
A/ Chủ đề Thánh Thể độc chiếm 237
B/ Liên hệ với ch.6 và cc.35-50 238
C/ Xuất xứ nguồn văn liệu của cc.51-58? 241
Đ/ Một phác thảo của ABD 244
PHẢN ỨNG TRƯỚC DIỄN TỪ (6.60-71) 246
Lời chi mà sống sượng (c.60) 249
Nếu… trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước? (c.62)  253
Thần Khí mới tác sinh (c.63) 256
Vấn đề: xác thịt không ích gì? 259
Lời Ta là thần khí và sự sống (c.63) 262
ĐY đắ biết ai sẽ...không tin,... sẽ nộp... (c.64) 266
* BĐT 5: Tri nhân, tri diện bất tri tâm 268/303
(Nhiều môn đồ) từ đó rút lui (c.66) 270
Ngài có những lời đem đến sự sống...(c.68) 277
Một lại là quỉ sứ (c.70) 282
Cc.60-71 liên hệ sao với Diễn từ Bánh? 289
CÁC BÀI ĐỌC THÊM (của chương VI)  
*BĐT 1: Hóa bánh có phải là một phép lạ? 295
*BĐT 2: Tổng hợp về sứ mệnh “được sai” 296
*BĐT 3: Thuyết định mệnh trong Triết-Tôn châu Á 297
*BĐT 4: Tổ tiên của Ngôi Lời Nhập thể 301
*BĐT 5: Tri nhân, tri diện bất tri tâm 303
CHƯƠNG VII  
ĐỨC YÊSU VÀ LỄ LỀU (ch. 7-8) 306
NHẬP ĐỀ: Nhận định tổng quát từ ch.7-12 306
Một cách phân đoạn khác 307
Bố cục trình thuật (7.1-8.59) 308
I. TRƯỚC LỄ: ĐY và anh em Ngài (7.1-9) 309
Lễ Nhà Tạm (c.2) 311
Ba nghi thức của lễ Lều: 1/ Kiệu nước. 2/ Ánh sáng. 3/ Tái tuyên thệ Giao ước 313
Anh em Ngài nói...đi qua Yuđê tỏ mình (c.3) 317
Thời của tôi, thời của các ngươi (c.6) 323
II. TẠI CUỘC LỄ ở Yêrusalem (7.10-13) 330
Ngài cũng lên như thể chùng lén (c.10) 330
III. GIỮA CUỘC LỄ (7.14-36) 337
Lễ đã hết nửa (c.14) 340
Đạo lý của Ta...là của Đấng đã sai Ta (c.16) 343
Tự mình nói là tìm vinh quang riêng (c.18) 350
Không có ai giữ Luật (c.19) 354
Ta làm một việc...khiến các ngươi ngạc nhiên (c.21) 358
* BĐT 1: Căn bệnh võ đoán  365/433
Nào ai biết được do lai của Ngài (c.27) 369
Nào có phải tự Ta, Ta đến đâu (c.28) 378
* BĐT 2: Ba cấp hiểu biết về TC 377/434
Có nhiều người đã tin (c.31) 381
Biệt phái sai thủ hạ (c.32) 383
Rồi Ta ra đi đến với Đấng... (c.33) 386
Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta… mà không gặp (c.34) 387
Chủ đề: ĐY là Đ.Khôn Ngoan thần linh 393
IV. NGÀY CUỐI CUỘC LỄ (7.37-8.59) 394
Ai khát… uống nước sinh sống (cc.37-38) 398
Hai khó khăn: Ai là nguồn nước  398
c.38 lây từ đâu? 401
Từ lòng Ngài, có những sông tuôn chảy (c.38) 404
Vấn đề : Nước nguồn sống biểu tượng sự gì nữa ? 409
Thần Khí chưa có bởi ĐY chưa được tôn vinh (c.39) 412
Thắc mắc : Sao phải tôn vinh mới ban Thần Khí? 414
Cc.37-39 có hàm ý về Phép Rửa không ? 416
*BĐT 3: Trước sa ngã, nguyên tổ đã có Thần Khí chưa? 417/437
Đức Kitô... dòng giống Đavít.. từ Bêlem (c.42) 417
Chia rẽ (c.43) 420
Thủ hạ về lại (c.45) 421
Có ai trong hành đầu mục… đã tin? 424
Nicôđêmô ... Luật có lên án trước khi nghe... (c.50) 426
CÁC BÀI ĐỌC THÊM (của chương VII)  
*BĐT 1: Căn bệnh hay võ đoán  433
*BĐT 2: Ba cấp hiểu biết về TC 434
*BĐT 3: Trước sa ngã, nguyên tổ đã có Thần khí chưa ? 437
CHƯƠNG VIII  
NHẬP ĐỀ 441
Vấn đề tác giả và linh hứng  442
Một phụ nữ ngoại tình bị bắt tại trận (c.3) 446
Ai vô tội, hãy ném đá trước hết (c.7) 452
Họ rút lui hết..(c.9) 455
Ta cũng không xử tội ngươi đâu (c.11) 458
*BĐT 1: Phá vòng nghiệp chướng 458/616
DIỄN TỪ NHIỀU ĐỀ TÀI (8.12-59) 465
SỰ SÁNG THẾ GIAN, chính là Ta (c.12) 467
*BĐT 2: Giác ngộ khỏi u minh 472/616
*BĐT 3: Biểu tượng ánh sáng ngoài... KT 474/617
Dẫu Ta làm chứng, chứng Ta vẫn xác thực (c.14) 478
Phần Ta khÔng xét xử ai (c.15) 782
Vấn đề: Không đến để xét xử / đến để xét xử  484
Ta làm chứng... và Cha cũng làm chứng (c.18) 488
Các ngươi chẳng biết Ta,… chẳng biết Cha Ta (c.18) 489
NGƯỜI DO THÁI BẤT TÍN; ĐY XUẤT TỰ CHA (8.21-30) 493
Ta ra đi, các ngươi sẽ tìm kiếm, … sẽ chết trong tội (c.21) 494
Thuộc bên dưới… thuộc bên trên (c.23) 500
Nếu không tin “Chính là Ta”… sẽ chết trong tội lỗi (c.24) 503
Ta có nhiều điều phải nói và xét xử (c.26) 512
Khi... nhắc Con Người lên cao (c.28) 514
Ý nghĩa hàm súc trong “Nhắc Con Người lên cao” 515
*BĐT 4: Bài học về tiến đức và mục vụ giáo lý 520/619
Không bỏ Ta một mình...Ta hằng làm đẹp lòng Người 520
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG (8.31-36)  525
Lưu lại trong lời Ta… là môn đồ (c.31) 527
Biết sự thật sẽ cho... được tự do (c.32) 530
Phạm tội thì là nô lệ (c.34) 538
Nếu Con có cho… mới đích thực là được tự do (c.36) 544
*BĐT 5: Làm chủ mình 544
AI LÀ CHA HỌ ? AI LÀ CHA ĐỨC YÊSU? (8.37-47) 550
Các ngươi tìm giết Ta bởi vì lời Ta không có chỗ...(c.37) 552
Đã thấy nơi Cha Ta… đã nghe nơi cha các ngươi (c.38) 554
Rắc rối ở hai chữ Cha Ta / Cha các ngươi 555
Nếu… là con cái Abraham, ắt đã làm...(c.39) 556
Chúng tôi không phải con đẻ hoang (c.41) 560
Giả như TC là Cha… các ngươi đã yêu mến Ta (c.42) 563
Tại sao Ta nói năng... các ngươi không hiểu ? (c.43) 565
Các ngươi bởi cha, tức là quỉ mà ra (c.44) 569
Từ khởi thủy, nó là tên sát nhân 573
Nó không đứng vững trong sự thật 575
Ai bắt lỗi Ta được về tội gì ? (c.46) 578
Ai bởi TC thì nghe lời...(c.47) 582
ABRAHAM VÀ ĐỨC YÊSU (8.48-59) 586
Ta không bị quỉ ám… Ta tôn kính Cha...(c.49) 588
Ai giữ lời Ta… không thấy sự chết (c.51) 591
Cha Ta… Đấng các ngươi xưng là TC chúng tôi (c.54) 597
Abraham đã hân hoan… thấy Ngày của Ta (c.56) 603
Trước khi có Abraham, Ta, Chính là Ta (c.58) 608
Xác thực tính của lời “Ta, chính là Ta” 612
CÁC BÀI ĐỌC THÊM (của chương VIII)  616
*BĐT 1: Phá vòng nghiệp chướng 616
*BĐT 2: Giác ngộ khỏi u minh 616
*BĐT 3: Biểu tượng ánh sáng ngoài...KT 617
*BĐT 4: Bài học về tiến đức và mục vụ giáo lý 619
*BĐT 5: Làm chủ mình 620
PHỤ CHƯƠNG IV 623
MỤC LỤC 631