Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Tái sinh bởi Thần Khí
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000223
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 631
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000224
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 631
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001567
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 631
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014107
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 631
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dâng kính  0
Ngỏ lời  1
Lưu ý cần thiết 3
Bảng các chữ tắt  
Ký hiệu sách KT của Y. Thuấn và CGKPV 4
Các chữ tắt khác 5
Sách Tham khảo 7
Phần Chú Giải  
Chương III  
Phần 1: Đàm đạo với Nicôđêmô (3.1-21) 19
Nhìn chung: Sơ lược/ Phân đoạn/ vị trí Phần 1 20-23
Nicôđêmô đến gặp ĐY (cc.1 -2) 24
ĐY đáp: Phải sinh lại bởi Trên (c.3) 31
-  Ý niệm sinh ra cách siêu nhiên 35
Làm sao... đã già rồi... vào bụng mẹ lại? (c.4) 43
* BĐT 1 : Câu nói của Nicôđêmô có ngớ ngẩn không 46/229
Sinh bởi nước và Thần khí (c.5) 46
-  Linh đạo sống theo Thần khí 50
* BĐT 2: Một trực giác về thần khí 53/229
Không vào được Nước TC (c.5) 63
-  Nước ấy có đáng ta sống không? 68
-  Một hình ảnh bóng bảy về tái sinh để vào Nước TC 75
* BĐT 3: Vì sao Kitô giáo không mấy được chấp nhận? 77/231
Sinh bởi xác thịt, sinh bởi Thần khí (c.6) 77
* BĐT 4: Những điểm khác nhau giữa các đạo 80/232
Khí muốn đâu thì thổi đến (c.8) 81
Cũng vậy về kẻ sinh bởi Thần khí (c.8) 85
2. Đàm đạo với Nicôđêmô (tiếp) (3.11-21) 95
Diễn từ giải thích - Thế vận hành của diễn từ 97
Việc dưới đất, việc trên trời (c. 12) 102
* BĐT 5: Điểm khác biệt của Kitô giáo 104/234
Không ai đã lên trời... (c. 13) 106
* BĐT 6: Lai lịch ĐY 111/235
Như Môsê giương cao con rắn... (c. 14) 112
Kẻ nào tin... được sự sống đời đời (c. 15) 121
TC yêu mến thế gian... (c.16) 125
Vì TC không sai Con đến... để xử án (c.17) 145
Kẻ tin không bị xử án, kẻ không tin đã bị xử án (c. 18) 152
-  TC cũng như Con của Người không đánh phạt 153
* BĐT 7: Phán xét căn cứ theo lòng tin hay việc làm? 159/238
An xử là thế này (cc. 19-21) 159
Yêu mến tối tăm hơn sự sáng (c.19) 163
* BĐT 8: Tính thiện ác trong con người 170/241
Đến với sự sáng (C.20) 171
* BĐT 9: Chữ HÀNH trong triết học Trung Quốc 172/245
-  Tính lịch sử của cuộc đàm đạo với Nicôđêmô  175
3.  Yoan làm chứng lần cuối (3.22-30) 178
Bố cục Phần 2 178
(ĐY và môn đồ) ban thanh tẩy (c.22) 180
Tranh luận về quán tẩy (c.25) 184
* BĐT 10: Là người ai cũng có dục 188/246
Không ai có... gì...không do từ trời ban (c.27) 188
Ai có tân nương là tân lang (c.29) 194
-  Những lủng củng về văn bản ở phần 2 200
4. Diễn từ kết luận (3.31-36) 203
Đấng từ trên mà đến (c.31) 205
Trong việc đàm thoại liên tôn 209
Thấy gì, nghe gì....Ngài đoan chứng (c.32) 213
Không theo lường hạn...Người ban Thần khí... (c.34) 220
Cha yêu mến Con và đã ban mọi sự... (I.-.35) 223
5. Nhìn lui 227
Các bài đọc thêm (của chương III)  
* BĐT 1: Câu nói của Nicôđêmô có ngớ ngẩn không? 229
* BĐT 2: Một trực giác về thần khí 229
* BĐT 3: Vì sao Kitô giáo không mấy được chấp nhận? 231
* BĐT 4: Những điểm khác nhau giữa các đạo 232
* BĐT 5: Điểm khác biệt của Kitô giáo 234
* BĐT 6: Lai lịch ĐY 235
* BĐT 7: Phán xét căn cứ theo lòng tin hay việc làm?  238
* BĐT 8: Tính thiện ác trong con người 241
* BĐT 9 : Chữ Hành trong triết học Trung Quốc 245
* BĐT 10: Là người ai cũng có dục 246
Chương IV  
1. Đàm đạo với thiếu phụ Samari (4.1-42) 248
Nhập đề (cc. 1-4/ 6?) 250
Bố cục - Cảnh một / A (4.4-15) 256-57
Gặp thiếu phụ Samari bên bờ giếng (c.7) 265
Ơn huệ TC (C.IO) 269
Ngài ban nước sinh sống (c. 10) 271
- Nước nguồn sống ám chỉ sự gì? 273
 Mặc khải của ĐY 273
Thần khí  274
Giải thích khác 276
Uống nước Ta ban...sẽ không khát nữa (c. 14) 287
Bố cục - Cảnh một / B (4.16-22) 297
Thờ phượng trên núi này (hay ở Yêrusalem?) (C.20) 304
- Ý nghĩa chữ THỜ 311
* BĐT 1: Thờ Chúa hay thờ ngẫu tượng? 314/435
Ơn giải thoát khơi nguồn từ Do Thái (c.22) 314
Thờ phượng trong Thần khí và sự thật (c.23) 18-21
- Thờ phượng hiện sinh 328-33
* BĐT 2: Đạo Hiếu với Cha Mẹ Trời Đất 334/438
TC là thần khí (c.24) 334
Chính là Ta (C.26)  341
2. Trình thuật Samari (tiếp) (4.27-38) 347
Bố cục - Cảnh hai (4.27-30) 348
- Thái độ ĐY đối với phụ nữ 351
Hãy đến mà xem... có người đã nói với tôi... (c.28) 355
Có thứ lương thực Thày phải ăn (c.32) 359
Ngạn ngữ về mùa gặt (c.35) 370
Đồng lúa đã chín vàng chờ gặt (c.35) 370
Tục ngữ: người này gieo, kẻ khác gặt (c.37) 379
Kẻ khác ...đã vất vả (c.38) 380-82
3. Trình thuật Samari (tiếp) (4.39-42) 386
Diễn tiến Cảnh cuối (cc.39-42) 387
Có lắm người Samari đã tin (c.39) 387
* BĐT 3: Vai trò của phụ nữ trong HT 388/440
 Ngài là Đấng Cứu thế (c.42) 394
 - Vấn đề giá trị lịch sử của chương 4 397
4. Chữa con một quan chức (4.43-54) 400
- Vì sao nhắc nhở phép lạ Cana thứ nhất? 401
Bố cục 402
Không tiên tri nào có thế giá nơi quê hương (c.44) 403
- Lủng củng trong cc. 43-45: Quê hương ĐY ở đâu? 405
- Vai trò của 4.44-45 407
- Có đồng nhất với NL? 408
Có một vương công đến gặp ĐY (c.46) 409-10
Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, ắt không tin? (c.48) 413
* BĐT 4: Dân chúng cần bằng chứng 416/442
Ông đã tin vào lời ĐY (c.50) 418
- Liên hệ giữa xem dấu lạ và lòng tin 419
* BĐT 5: Sơ lược vài điểm về tin trong Yn 421/443
Tin làm một với cả nhà (c.53) 424
- Liên hệ với NL 427
- Có rập theo mẫu chuyện Cana không? 429
- Điểm thần học đặc sắc nào được đề ra? 430
Tổng kết từ 1.1 - 4.54  431
Các bài đọc thêm (của chương IV) 435
* BĐT 1: Thờ Chúa hay thờ ngẫu tượng? 435
* BĐT 2: Đạo Hiếu Với Cha Mẹ Trái Đất 438
* BĐT 3: Vai trò của phụ nữ trong HT 440
 * BĐT 4: Dân chúng cần bằng chứng 442
* BĐT 5: Sơ lược vài điểm về tin trong Yn 443
Chương V  
Nhập đề Phần 3 (của sách các dấu lạ): ĐY và các lễ hội Do Thái 446
Bố cục Phần 3 (gồm các ch. 5-10) 448
1. Chữa người bất toại Bethesđa (5.1-18) 451
Ngươi muốn được lành không? (c.6) 460
Ngày ấy lại là Hưu lễ (c.9) 465
Chính người chữa tôi lành đã bảo...(c.l 1) 467
Đã được chữa lành, đừng phạm tội nữa, kẻo...(c,14) 469
- Hai chuyện chữa lành người bất toại ở Yn và NL 473
- Có ám chỉ Phép Rửa không ? 474
"Người Do Thái" đả kích ĐY (c.16) 476
Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng làm (c.17) 478-81
Phá ngày Hưu lễ (C.18) 482
Dám gọi TC là cha mình (c. 18) 483
Cho mình bằng TC (c. 18) 484
- Vị T.sử muốn hiểu sao về lời cáo tội thứ ba ấy? 485
2. Diễn từ về làm việc ngày Hưu Lễ (5.19-30) 489
Sơ lược diễn tiến tư tưởng 5.19-30 492
Con không thể làm gì tự mình... thấy Cha làm (c. 19) 493
Vì Cha yêu Con và tỏ... (c.20) 499
Cha làm cho kẻ chết sống lại, thì Con cũng vậy (c.21) 504-05
Cha không xử... nhưng ban cho Con (c. 22) 506
Nghe và tin: thì có sự sống đời đời (cc.24) 510
* BĐT 1: Tin vui cho những ai tin 513/597
Kẻ chết nghe tiếng Con sẽ sống (c.25) 517-20
Quyền làm Thẩm phán (c.27) 524
* BĐT 2: Tại sao không diệt kẻ ác ngay bây giờ? 527/600
Kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Ngài mà đi ra (c.28) 528-29
Phục sinh vào sự sống,... vào án xử (c.29) 531
- Một thắc mắc: ĐY đến để cứu, đây Ngài lại kết án? 534
- Viễn tượng cánh chung cùng tận 537
3. Phần hai của diễn từ về ngày Hưu Lễ (5.31-47) 539
Diễn tiến các ý tưởng 539
Bố cục 5.31-47 542
Nếu Ta làm chứng cho Ta... ắt không xác thực (c.31) 542-44
Có Đấng khác làm chứng...(c.32) 546
Ông (Yn) đã làm chứng cho sự thật (c.33) 54K
Chứng lớn hơn của YnTG: các việc (c.36) 552
Cha làm chứng cho Ta (c.37) 557
* BĐT 3: Khó khăn trong việc tin 564/603
* BĐT 4: Tìm đâu cuộc sống hạnh phúc? 566/604
KT làm chứng cho Ta (c.39) 566
* BĐT 5: Giá trị KT CƯ đối chiếu với Đ.Kitô 568/607
Không muốn đến cùng Ta để có sự sống (c40) 569
4. Hai thứ vinh quang (4.41-47) 572
Ta không cầu vinh nơi người đời (c.41 ) 573
Ta đến nhân danh Cha...(c.43) 576
* BĐT 6 : Loài người thích nghe lời bùi tai 579/609
Các ngươi làm sao tin... khi cầu vinh với nhau? (c.44) 579
Vinh quang do TC... không màng (c.44) 581
Người cáo tội các ngươi: Môsê! (c.45) 585
Chính về Ta mà ông đã viết (c.46) 590
- So sánh với các lời trách của ĐY trong NL 593
5. Kết luận 594
Các bài đọc thêm (của chưong V) 597
* BĐT 1: Tin vui cho những ai tin 597
* BĐT 2 : Tại sao không tiêu diệt kẻ ác ngay bây giờ 600
* BĐT 3: Khó khăn trong việc tin 603
* BĐT 4: Tìm đâu cuộc sống hạnh phúc? 604
* BĐT 5: Giá trị KT CƯ đối chiếu với Đ.Kitô 607
* BĐT 6: Loài người thích nghe lời bùi tai 609
Phụ Chương III: Dấu lạ và công việc 613