Dưới ánh sáng của Tin mừng Gioan
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006671
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007531
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007551
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I. Sách Tin Mừng dành cho các Niên Trưởng 7
1. Tin Mừng Máccô - sách Tin Mừng của người dự tòng 7
2. Mátthêu - sách Tin Mừng của các giáo lý viên 9
3. Luca - sách Tin Mừng của chứng nhân 11
4. Gioan - sách Tin Mừng chiêm niệm dành cho người trưởng thành 12
Chương II. Nguyên tắc và nền tảng trong Tin Mừng Gioan 19
1. Mối liên hệ giữa nền tảng và lời mở 19
1. Logos là ý nghĩa cuối cùng của tất cả mọi sự 23
2. Logos: Lời sáng tạo 23
3. Logos: Sự khôn ngoan xếp đặt mọi sự 23
4. Logos: Lý do của sự hiện hữu con người là Logos 24
5. Logos này là chính Đức Giêsu Kitô ở giữa chúng ta, Đấng đang nói với chúng ta về Chúa Cha 24
2. Đích điểm của giáo huấn của Gioan 25
Bài giảng 1: Mầu Nhiệm của kinh nguyện Kitô giáo 31
Chương III. Các kẻ thù của Chúa Giêsu 37
1. Ai là kẻ thù của Chúa Giêsu 38
2. Chúa Giêsu khiển trách các kẻ thù của Ngài 40
3. Chúa thanh tẩy đền thờ 44
Chương IV. Tội lỗi, bóng tối, dối trá, sự chết và nô lệ 48
1. Tội lỗi 48
2. Bóng tối 50
3. Sự dối trá 53
4. Nô lệ 54
5. Cái chết 55
Chương V. Tội của thế gian 57
1. Trường hợp người bại liệt 61
2. Trường hợp người mù từ khi mới sinh 63
3. Câu chuyện ông Ladarô 66
Chương VI. Công việc của Chúa Giêsu 69
1. Công việc của Chúa Giêsu 69
2. Các tông đồ và mùa gặt 72
Bài giảng 2: Các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35 - 51) 75
Chương VII. Mầu Nhiệm Thiên Chúa ở giữa chúng ta 79
1. Nỗi khao khát nhìn thấy Thiên Chúa 79
2. Sứ điệp của Chúa Giêsu về Chúa Cha 83
Bài giảng 3: Nước, nỗi khát khao và Chúa Thánh Thần (Ga 7,33-38) 87
Chương VIII. Ba cách hiện diện của Chúa Giêsu 91
1. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong nhiệm cục bí tích 93
2. Sự  hiện diện của Chúa Giêsu trong nhiệm cục của cộng đoàn 94
3. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thần Khí 95
Chương IX. Đức tin và các hệ quả của đức tin 97
1. Đức tin 97
2. Các hệ quả của đức tin 98
Bài giảng 4: Cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu theo thánh Gioan 102
Chương X. Những hiểu lầm của các môn đệ 104
Bài giảng 5: Thái độ của Chúa Giêsu trước sự chống đối Ngài 109
Chương XI. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan 111
Chương XII. Chúa Giêsu trước Philatô 119
Bài giảng 6. Rửa chân cho các môn đệ 121
Chương XIII. Tìm kiếm các dấu chỉ 123
Trình thuật thứ hai về Mađalêna, người dần dần nhận ra Chúa Giêsu 126
Trình thuật thứ ba: Chúa Giêsu ở giữa các môn đệ 128
Trình thuật thứ tư là: Chúa Giêsu và ông Tôma 129
Chương XIV. Giáo Hội của những người trưởng thành 131