Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Thầy đã thắng thế gian
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009118
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 554
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013724
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013725
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013975
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG XV 19
Nhập đề 19
A. Nhận xét về hai ch.15-16 19
B. Cấu trúc hai ch.15-16 22
PHÂN ĐOẠN BA: LƯU LẠI, YÊU THƯƠNG VÀ BỊ GHÉT BỎ (15,1-16,3) 27
Khúc một: Lưu lại (15,1-11) 27
Tiểu đoạn A - Lưu lại trong Đức Giêsu (c.1-5a) 29
Tiểu đoạn B - Hậu quả việc lưu lại hay không lưu lại (c.5b-8) 66
Tiểu đoạn C - Lưu lại trong lòng mến Đức Giêsu (c.9-11) 90
Khúc hai: Huấn lệnh yêu như Đức Giêsu đã yêu (15,12-17) 109
Tiểu đoạn 1: HUấn lệnh yêu như Đức Giêsu đã yêu (c.12-14) 110
Tiểu đoạn 2: Tình yêu Đức Giêsu thiết lập một tương quan mới (c.15-16) 134
Tiểu đoạn 3: Huấn lệnh yêu thương (c.17) 165
Khúc ba: Bị thế gian thù ghét (15,18-16,3) 169
Nhìn chung 170
Tiểu đoạn 1: Cắt nghĩa thứ nhất về sự ghét bỏ của thế gian (c.18-21) 175
Tiểu đoạn 2: Hậu quả của sự ghét bỏ của thế gian (c.22-25) 203
Tiểu đoạn 3: Cắt nghĩa thêm về sự ghét bỏ (15,26-16,3) 231
Các bài đọc thêm của chương XV 259
CHƯƠNG XVI 267
Khúc ba (tiếp): Cắt nghĩa thêm về: Bị thế gian thù ghét (15,26-16,3) 267
PHÂN ĐOẠN BỐN: RA ĐI (16,4-33) 285
Nhìn chung 285
Khúc một: Cuộc ra đi của Đức Giêsu (c.4-20) 287
Nhập đề 289
Tiểu đoạn 1: Việc Đức Giêsu ra đi gây ưu phiền (c.4-6) 291
Tiểu đoạn 2: Công việc của Đấng Phù Trợ (c.7-15) 306
Tiểu đoạn 3: Cuộc ra đi của Đức Giêsu đã gần kề (c.16-20) 386
Khúc hai: Hoàn cảnh trước và sau (c.21-24) 404
Tiểu đoạn 1: Hoàn cảnh hiện nay và sau này của người đàn bà (c.21) 405
Tiểu đoạn 2: Hoàn cảnh hiện nay và sau này của các môn đồ (c.22-23a) 415
Tiểu đoạn 3: Cuộc sống giữa hiện nay và sua này (c.23b-27) 427
Khúc ba: Ý nghĩa và phúc lợi của cuộc ra đi của Đức Giêsu (c.28-33) 475
Tiểu đoạn 1: Việc con trở về bên Cha được môn đồ hiểu biết và tin thế nào (c.28-30) 476
Chuyển tiếp  527
Các bài đọc thêm của chương XVI 529
Mục lục 547