Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Lời nguyện siêu thời gian
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009121
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 650
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013726
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013727
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013976
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 640
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích