The Role of Jewish Feasts in John's Gospel
Tác giả: Gerald Wheaton
Ký hiệu tác giả: WH-G
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008675
Nhà xuất bản: A. L. C. I
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích