The Gospel According to John
Tác giả: Leon Morris
Ký hiệu tác giả: MO-L
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004639
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 824
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích