The Gospel According to St.John
Tác giả: Rudolf Schnackenburg
Ký hiệu tác giả: SC-R
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008416
Nhà xuất bản: Herder
Khổ sách: 27
Số trang: 638
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích