Các tác phẩm của tác giả Lm. Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, SJ