Đấng Pa-rác-lê. Thần Khí sự thật trong Tin mừng thứ tư
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, OP
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 226.5 - Tin mừng thánh Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008678
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008679
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Lời nói đầu 9
  Dẫn nhập 13
I. NĂM ĐOẠN VĂN VỀ ĐẤNG PA-RÁC-LÊ 15
1. Bối cảnh và cấu trúc 14, 15-17 17
2. Bối cảnh và cấu trúc  14, 25-26 21
3. Bối cảnh và cấu trúc 15, 26-27 26
4. Bối cảnh và cấu trúc  16, 7-11 31
5. Bối cảnh và cấu trúc  16, 12-15 38
II.  TỔNG QUÁT VỀ ĐẤNG PA-RÁC-LÊ 45
1. Trúc năm lời về Đấng Pa-rác-lê 45
2. "Gửi đến" và "Đấng Pa-rác-lê đến" 51
3. Các tên gọi về Đấng Pa-rác-lê 66
3.1. Đấng Pa-rác-lê khác (άλλος παρακλήτος) 67
3.2. Đấng Pa-rác-lê (ό παρακλήτος) 73
3.3. Thần Khí sự thật (το πνεύμα της αλήθειας) 85
a. "Thấn Khí sự thật" trong 1QS và QM 87
b.  "Thần Khí sự thật" trong 1Ga  100
c.  "Thần Khí sự thật" trong Ga  113 
d.  "Thần Khí sự thật" trong Ga, 1QS và 1Ga 132 
3.4.  Thánh Thần (το πνεύμα το  άγιον) 140
II.  VAI TRÒ CỦA ĐẤNG PA-RÁC-LÊ  153 
1.  Đấng Pa-rác-lê và Chúa Giêsu  154 
1.1.  Giống nhau trong cương vị  155 
1.2.  Giống nhau trong sứ vụ  162 
1.3.  Tóm kết những điểm giống nhau  180 
1.4.  Những điểm khác nhau  186 
1.5.  Đấng Pa-rác-lê không thay thế Đức Giêsu  193 
2.  Đấng Pa-rác-lê và thế gian  205 
2.1.  Làm chứng về Đức Giêsu  207 
2.2.  Chứng minh thế gian sai lầm (16,8a)  216 
2.3.  "Tội - "Sự công chính" - "Sự xét xử"  235 
a.  Về tội (πεpì αμαρτίας μέν)" (16,9) 235
b. "Về sự công chính (πεpì δικαιοσύνη δέ)"  (16,10) 256 
c.  "Về sự xét xử (πεpì δε κρίσεως)" (16,11) 256 
3. Đấng Pa-rác-lê và các môn đệ  271 
3.1. Đấng Pá-rác-lê ở lại với các môn đệ 272
3.2. Đấng Pa-rác-lê "dạy" và "làm nhớ lại" 285
3.3.  Đấng Pa-rác-lê "dẫn đi" trong sự thật 299
3.4. Đấng Pa-rác-lê "nghe", "nói" và "loan báo" 311
  Kết luận 331
  Phụ lục 341
  Phụ lục 1: Một số từ trong Tin mừng thứ tư 341
  Phụ lục 2: Chuyể tựu và học tiếng Hy lạp 352
  Thư mục 355
  1. Các từ viết tắt 355
  2. bản văn - công cụ 359
  3. Chú giải 361
  4. Nghiên cứu 363