Yêu và ghét trong Tin mừng Gioan
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, OP
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008683
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Lời nói đầu 9
  DẤN NHẬP TỔNG QUÁT 11
I. Vấn đề (problématique) 12
1. Vụ kiện trong Tin mừng thứ tư 12
2. Lối hành văn đối lập nhị nguyện 14
3. Đề tài "yêu" và "ghét" trong Tin mừng 15
II. Phương pháp và cách trình bày 20
1. Tiếp cận lịch đại và tiếp cận đồng đại 20
2. Lựa chọn áp dụng tiếp cận đồng đại 24
3. Cách trình bày và một vài quy ước 32
III. Dàn bài nghiên cứu 35
  PHẦN I: THẾ GIAN GHÉT ĐỨC GIÊSU VÀ CÁC MÔN ĐỆ 39
  Dẫn nhập 40
  Chương 1: "Thế gian" và những kẻ chống đối Đức Giêsu 43
I. Dẫn nhập 43
II.  Bản văn Ga 17 46
III. Phân đoạn, bối cảnh, cấu trúc chương 17 57 
1.  Phận đoạn và bối cảnh Ga 17  57 
2.  Nơi chốn, thời gian và người thuật chuyện 59 
3.  Cấu trúc Ga 17 65
IV. Các nghĩa khác nhau của từ "κόσμος"  74
1. Thế gian (κόσμος) chỉ "vũ trụ" 74 
2.  Thế gian (κόσμος) là nhân loai, là trái đất 78 
3.  Thế gian (κόσμος) là những người chưa tin  88 
4.   Thế gian (κόσμος) thù ghét 91 
V.  Thế gian (κόσμος) ở 17,9,21,23,25  102 
1.  Con không can thiệp cho thế gian (17,9)  102 
2.  "Để thế gian tin" (17,21b)  107 
3.  "Để thế gian nhận biết (17,23b)  113 
4.  "Thế gian đã không biết cha" (17,25)  117 
5. Đặc điểm của thế gian thù ghét 124
VI. "Thế gian" và "những kẻ chống đối" 131
1. "Thế gian thù ghét" và "họ" 132
2. "Thế gian" và "những người Do Thái" (7,1-7) 135
3. Đặc điểm của những kẻ chống đối 144
4. ám chỉ lịch sử và nghĩa biểu tượng 151
VII. Kết luận 157
  Chương II: Thế gian thù ghét (15,18-16,4a) 163
I. Dẫn nhập 163
II. Bản văn 15,18-16,4a) 166
III. Phận đoạn, bối cảnh và cấu trúc 172
1. Phân đoạn 172
2. Bối cảnh 176
3. Cấu trúc 15,18-16,4a 179
IV.  Lý do dẫn đến sự thù ghét 185
1. Không thuộc về thế gian (15,19b) 185
2. Được chọn từ giữa thế gian (15,19c) 192
3. Sự đồng hóa: Môn đệ - Đức Giêsu - Chúa Cha 195
4. Thế gian không biết (οίδα  γινώσκω) 202
5. "Họ ghét con vô cớ" (15,25b) 219
V. Biểu hiện và hậu quả sự thù ghét 228
1. Bị trục xuất khỏi hội đường (16,2a) 228
2. Giết chết các môn đệ (16,2b) 256
3.  Tội của thế gian thù ghét (15,22-25) 266
VI. Thái độ các môn đệ trước sự thù ghét 273
1. "Làm chứng" (15,26-27) 273
2. "Không vấp ngã" (16,1) 281
VIII. Kết luận 288
  Kết luận phần I 295
  Các từ viết tắt 303
  Thu mục 313
1. Bản văn 313
2. Công cụ 320
3. Chú giải 320
4. Nghiên cứu 324