Khủng hoảng và giải pháp cho các môn đệ trong Tin mừng thứ tư
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, OP
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008676
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008677
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009754
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
I. DẪN NHẬP 9
II. BỐI CẢNH, CẤU TRÚC GA 13-16 17
1. Bối cảnh văn chương Ga 13-16 19
1.1. Ga 13-16 làm thành một đoạn văn lớn 20
1.2. Thời gian và không gian trong Ga 13-16 23
1.3. Vấn đề nan giải: “Thầy đi đâu?” 28
1.4. Liên hệ giữa Ga 13-14 và 15-16 35
1.5. “Đọc lại” và “tương tác bản văn” 39
2. Cấu trúc Ga 13-14 45
2.1. Giới hạn Ga 13-14 46
2.2. Cấu trúc 13,1-32 48
2.3. Cấu trúc 13,33-38 61
2.4. Cấu trúc ch. 14 64
3. Cấu trúc Ga 15-16 68
3.1. Cấu trúc 15,1-16,15 69
3.2. Cấu trúc 16,4b-33 72
III. KHỦNG HOẢNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ 77
1. Khủng hoảng giữa nhóm các môn đệ 79
1.1. Giu-đa nộp Thầy 80
1.2. Phê-rô không hiểu và chối Thầy 92
2. Khủng hoảng vì Đức Giê-su về với Cha 105
3. Khủng hoảng trước thế gian thù ghét 117
4. Khủng hoảng Đức tin 130
4.1. Động từ “πιστεύω (tin) trong Ga 13-17 131
4.2. Khủng hoảng niềm tin trong Ga 13-16 136
IV. KHỦNG HOẢNG CỦA CỘNG ĐOÀN SAU BIẾN CỐ PHỤC SINH 147
1. Khủng hoảng đến từ bên ngoài cộng đoàn 150
2. Khủng hoảng đến từ bên trong cộng đoàn 152
2.1. Sợ hãi 153
2.2. Thôi, không làm môn đệ nữa (6,66) 162
2.3. Đức Giê-su vắng mặt trong cộng đoàn? 177
2.4. Cái chết của các môn đệ đầu tiên 180
V. GIẢI PHÁP CHO KHỦNG HOẢNG 195
1. Ba Đấng ở lại trong các môn đệ 197
1.1. Sự ở lại của Đấng Pa-rác-lê (14, 15-17) 199
1.2. Đức Giêsu và các môn đệ ở lại trong nhau 204
1.3. Đức Giêsu và Chúa Cha “ở lại” (14,23) 215
2. Bình an của Đức Giêsu nơi các môn đệ 226
3. Niềm vui của Đức Giêsu nơi các môn đệ 232
4. Hoạt động của Đấng Pa-rác-lê 254
VI. KẾT LUẬN 265
PHỤ LỤC 275
Phụ lục 1: Một số từ trong Tin mừng thứ tư 275
Phụ lục 2: Chuyển tự tiếng Híp-ri và Hy-lạp 288
THƯ MỤC 293
1. Các từ viết tắt 293
2. Bản văn – công cụ 297
3. Chú giải 299
4. Nghiên cứu 301