Đường lên núi Cát Minh
Phụ đề: Thánh Gioan Thánh Giá toàn tập
Tác giả: Thánh Gioan Thánh Giá
Ký hiệu Tác giả: GATG
Dịch giả: Lm. Trăng Thập Tự, Nguyễn Uy Nam
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013669
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013684
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN VÀO “ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH”  5
I. Đỉnh cao nhắm đến  5
II. Nẻo hoàn thiện  8
III. Đêm giác quan  12
IV. Đêm trí hiểu  20
V. Đêm của dạ nhớ  33
VI. Đêm của lòng muốn 40
ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH 55
Tóm lược 57
Lời tựa 61
ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH - QUYỂN 1  67
Chương 1: Hai thứ đêm* 69
Chương 2: Thế nào là đêm* 72
Chương 3: Tước bỏ sự mê thích* 74
Chương 4: Cuộc vượt qua cần thiết* 78
Chương 5: Cuộc vượt qua cần thiết* (2) 84
Chương 6: Hậu quả tệ hại của mê thích* 91
Chương 7: Mê thích sinh khổ não 96
Chương 8: Các mê thích khiến linh hồn nên tối tăm và mù quáng 99
Chương 9: Mê thích gây hoen ố 104
Chương 10: Mê thích đưa tới nguội lạnh và suy yếu 110
Chương 11: Diệt hẳn mê thích 113
Chương 12: Tác hại dây chuyền và đồng bộ 120
Chương 13: Cách xử sự 124
Chương 14: Giải nghĩa câu thứ hai của ca khúc 130
Chương 15: Giải nghĩa các câu thơ còn lại của ca khúc 132
ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH - QUYỂN 2 133
Chương 1: Ca khúc thứ hai 135
Chương 2: Đức tin 138
Chương 3: Lý do khiến đức tin là đêm tối 139
Chương 4: Cần đi qua đêm đen 144
Chương 5: Bản chất sự nên một 150
Chương 6: Ba nhân đức hướng thần và ba quan năng 157
Chương 7: Đường hẹp của trí hiểu 161
Chương 8: Không gì trong giới tự nhiên có thể trực tiếp giúp nên một với Thiên Chúa 170
Chương 9: Đức tin giúp nên một với Thiên Chúa 176
Chương 10: Đôi điều cần phân biệt 179
Chương 11: Những khoái cảm tâm linh qua giác quan 181
Chương 12: Các nhận thức tưởng tượng tự nhiên không thể giúp nên một với Thiên Chúa 190
Chương 13: Những dấu hiệu phải có 197
Chương 14: Cần có đủ ba dấu hiệu 201
Chương 15: Khi mới tiếp cận 212
Chương 16: Những nhận thức tưởng tượng 215
Chương 17: Mục đích các ơn ban 226
Chương 18: Những vị linh hướng bị lầm lạc 234
Chương 19: Tại sao ta dễ bị gạt 240
Chương 20: Vì sao không chắc chắn? 251
Chương 21: Sự tò mò không cần thiết 257
Chương 22: Tại sao không được phép? 268
Chương 23: Những nhận thức thuần tâm linh 284
Chương 24: Hai loại thị kiến tâm linh 287
Chương 25: Các mạc khải 295
Chương 26: Loại mạc khải thứ nhất 297
Chương 27: Loại mạc khải thứ hai 309
Chương 28: Những lời nói nội tâm 314
Chương 29: Những lời nói “liên tiếp” 316
Chương 30: Những lời trang trọng 324
Chương 31: Những lời nói thực thể 329
Chương 32: Những cảm xúc tâm linh 332
ĐƯỜNG LÊN NÚI CÁT MINH - QUYỂN 3 337
Chương 1: Về nội dung quyển này 339
Chương 2: Giải trừ nhận thức tự nhiên của dạ nhớ 340
Chương 3: Thiệt hại thứ nhất khi không chịu lột bỏ 350
Chương 4: Thiệt hại thứ hai 354
Chương 5: Thiệt hại thứ ba 356
Chương 6: Những lợi ích khi biết tự buông quên 358
Chương 7: Những nhận thức siêu nhiên 361
Chương 8: Thiệt hại do nhận thức siêu nhiên 363
Chương 9: Tự hào và tự phụ 365
Chương 10: Thiệt hại do nhận thức tưởng tượng 368
Chương 11: Bị cản trở hiệp nhất  370
Chương 12: Nguy cơ đánh giá thấp về Thiên Chúa 371
Chương 13: Được tự do đến với Chúa 374
Chương 14: Những nhận thức tâm linh nơi dạ nhớ 382
Chương 15: Quy tắc tổng quát cho dạ nhớ 384
Chương 16: Thanh tẩy lòng muốn 386
Chương 17: Sự vui thỏa 390
Chương 18: Những điều tốt trần tục 392
Chương 19: Của cải trần tục 397
Chương 20: Của cải trần tục (2) 404
Chương 21: Nơi những điều tốt tự nhiên 409
Chương 22: Nơi những điều tốt tự nhiên (2) 411
Chương 23: Nơi những điều tốt tự nhiên (3) 417
Chương 24: Những điều tốt thuộc cảm tính 420
Chương 25: Nơi điều tốt khả giác 424
Chương 26: Lợi ích khi biết khước từ 427
Chương 27: Niềm vui từ các nhân đức (1)  432
Chương 28: Nơi những điều tốt về luân lý 436
Chương 29: Nghèo khó tâm linh 442
Chương 30: Về các đoàn sủng (1) 445
Chương 31: Về các đoàn sủng (2) 448
Chương 32: Về các đoàn sủng (3) 455
Chương 33: Những điều tốt tâm linh 457
Chương 34: Những điều tốt tâm linh cụ thể 459
Chương 35: Những điều tốt tâm linh cụ thể (2) 460
Chương 36: Về các ảnh tượng 465
Chương 37: Về các ảnh tượng (2) 469
Chương 38: Các nguyện đường 471
Chương 39: Các nguyện đường và đền thờ  475
Chương 40: Tại những nơi cầu nguyện 478
Chương 41: Tại những nơi tôn sùng 480
Chương 42: Tại những nơi tôn sùng (2) 481
Chương 43: Những nghi thức đủ loại 485
Chương 44: Qua các việc tôn sùng 487
Chương 45: Các nhà giảng thuyết 491