Understanding Religious Experiences
Phụ đề: What the Bible Says about Spirituality
Tác giả: J. Harold Ellens
Ký hiệu tác giả: EL-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009037
Nhà xuất bản: Praeger
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Series Foreword ix
Preface xiii
Chapter 1: Introduction 1
Chapter 2: The Varieties of Religious Experiences 8
Chapter 3: Biblical Spirituality as Walking with God 22
Chapter 4: Biblical Spirituality as Searching for God 31
Chapter 5:  Biblical Spirituality as Celebrating God: Worship 46
Chapter 6: Biblical Spirituality as Talking to God: Prayer Life 58
Chapter : Biblical Spirituality as Seeing God: Epiphany 69
Chapter 8: Biblical Spirituality as Counting on God 82
Chapter 9: Biblical Spirituality and the Holy Spirit 92
Chapter 10: Visions and Visionaries in the Bible and Today 100
Chapter 11: Religious Conversion: Its Nature and Sources 117
Chapter 12: Religious Conversion: Its Import and Consequences 132
Chapter 13: Modern Perspectives on Spirituality 144
Chapter 14: Near Death Experiences: Their Nature and Significance 155
Chapter 15: A Few Concluding Observations 166
Notes 169
Bibliography 175
Index 181