Các tác phẩm của tác giả Father Robert DeGrandis, SSJ