Jésus - Christ notre vie
Tác giả: A. Hublet, H. Nimal, S.J
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011504
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích