Bước đi trên con đường mới
Phụ đề: Các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin
Tác giả: Lm. Thomas Vijay Sac, Nt. Agnes Chauramma Chawadi
Ký hiệu tác giả: SA-T
Dịch giả: Gioan Lê Quang Vinh
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014350
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là những diễn tả cụ thể về hội thánh 14
2. Các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là men của đời sống Kitô hữu (Rm 51) 53
3. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao cho Hội Thánh 87
4. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là nguồn lực của sứ vụ mới (Rm 51) 107
5. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là phương tiện để hiệp thông sâu xa hơn (Rm 51) 121
6. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là trung tâm đào tạo kitô hữu (Rm 51) 150
7. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ là phương tiện tiếp cận truyền giáo (Rm 51) 173
8. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ lấy việc chia sẻ lời Chúa làm nền tảng 189
9. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ và gia đình là những thành phần đáng ưu ái của Giáo Hội 203
10. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ tạo điều kiện phát triển con người và biến đổi xã hội 214
11. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ cổ vũ tiếng nói ngôn sứ trong cộng đoàn 231
12. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ tạo nên một xã hội dựa trên tình yêu thương (Rm 51) 244
13. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ phân nhỏ cộng đoàn giáo xứ (Rm 51) 259
14. Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ - những cách khởi đầu khác nhau 270