Các tác phẩm của tác giả Sr. Briege Mc Kenna, O.S.C