Œuvres Complétes de Saint Jean Chrysostome
Tác giả: M. L'Abbé J.Bareille
Ký hiệu tác giả: BA-M
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Tome 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013473
Nhà xuất bản: Librairie de Louis Vivès
Năm xuất bản: 1867
Khổ sách: 29
Số trang: 650
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích