Lẽ sống II
Phụ đề: 365 bài suy niệm theo chủ đề
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000508
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 597
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007067
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 597
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007672
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 597
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chứng về Cha (Jn 5,17-30) 7
Đi trên biển (Jn 6, 16-21) 10
Chúa chiên lành (Jn 10, 1-10) 12
Bánh bởi trời (Jn 6, 44-52) 14
Lương thực linh hồn (Jn 6, 52-60) 16
Phêrô tuyên tín (Jn 6. 60-70) 19
Đấng chăn chiên nhân lành (Jn 10,11-21) 21
Lễ khánh thành đền thờ (Jn 10, 22-30) 23
Tin Chúa Giêsu là tin Chúa Cha (Jn 12, 44-50) 26
Môn dệ của Chúa 13. 16-20) 27
Chúa hứa chỗ cho các môn đệ (Jn 14. 1-6) 29
Chữa người bại liệt (Jn 5, 1-14) 31
Người Do Thái phẫn uất (Jn 5, 10-18) 33
Và các tiên tri (Jn 5, 31-47) 35
Chúa Giêsu lên Jerusalem (Jn 7, 1-2.10. 25-30) 37
Nô lệ tội lỗi (Jn 3,31-42) 39
Tình thương của Thầy (Jn 15, 9-11) 41
Lời cầu của kẻ khiêm nhường ( Lc 18, 9-14) 44
Chúa ban luật yêu thương (Jn 15,12-17) 54
Người con hoang đàng (Lc 15, 11-31) 57
Chúa đã sống lại (Jn 20, 1-10) 61
Lễ thánh Matthia tông đồ (Act, 1.15-17. 20-26) 63
Hai môn đệ trên đường Emau (Lc 24, 13-25) 65
Thầy trò ly biệt (Jn 16, 16-20) 67
Chúa hiện ra với Maria Madalena (Mc 16,9-15) 69
Môn đệ bỏ Thầy (Jn 16, 29-33) 72
Hứa chỗ cho môn đệ (Jn 14,7-14,) 74
Hòa bình Chúa ban (Jn 14, 27-31) 76
Chúa báo phúc tử đạo cho Phêrô (Jn 21,15-19) 78
Cây nho và nhánh (Jn 15,1-8) 81
Hoạt động của Chúa Thánh Thần (Jn 16, 5b-l 1) 83
Cầu nguyện cho mình và môn đệ (Jn 17,1-11) 85
Thánh trong chân lý (Jn 17,11-19) 88
Chúa gọi Gia-kêu (Lc 19,1-10) 91
Số phận Gioan (Jn 21,20-25) 105
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Jn 20. 19-23) 108
Cây vả bị chúc dữ (Mc 11, 11-26) 111
Người mù thành Giêricô (Mc 10,42-46) 112
Giới răng trọng nhất (Mc 12.28-34) 113
Chúa Giêsu Con Vua David (Mc 12.35-37 ) 115
Đồng xu của bà góa (mc 12,38-44) 117
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Jn 6, 51-59) 120
Lễ Thánh Tâm (Mt 11,25-30) 124
Người thanh niên giàu có (Mc 10,17-27) 126
Công theo Chúa (Mc 10,28-31) 127
Con đường Thập Giá (Mc 10,32-45) 129
Tranh luận về quyền phép (Me 11,27-33) 131
Lễ Chúa Ba Ngôi (Jn 3,16-18) 134
Thương yêu kẻ thù (Mt 5,43-48) 136
Nên nộp thuế chăng (Mc 12,13-17) 138
Việc thề nguyền (Mt 5,33-37) 140
Sứ mệnh tông đồ (Mt 9,36-10.8) 143
Luật yêu thương (Mt 5,21-26) 146
Hai môn đệ trên đường Emau (Lc 24,13-25) 147
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-80) 160
Chớ xét đoán càn (Mt 7,1-5) 163
Đường lên thiên đàng (Mt 7,6.12-14) 165
Lưu ý các tiên tri giả (Mt 7, 15-20) 168
Đầy tớ đội trưởng (Mt 8,5-17) 171
Lễ thánh Phêrô và Phaolô (Mt 16,13-19) 173
Qui chế tông đồ (Mt 10,37-42) 176
Môn môn đệ bị bắt bớ (Mt 10,16-23) 185
Hai người bị quỷ ám (Mt 8, 28-34) 188
Chữa người phong hủi (Mt 9,1-8) 190
Chúa gọi Matthêu (Mt 9,9-13) 192
Lễ thánh Tôma tông đồ (Mt 20,24-29) 194
Phúc thay khiêm nhường (Mt 11,25-30) 197
Và người đàn bà loạn huyết (Mt 9,18-26) 200
Nền tảng nước trời (Mt 9,35-38) 203
Danh sách tông đồ (Mt 10,1-5) 205
Lời Chúa căn dặn (Mt 10.5-15) 207
Mười người phong cùi (Lc 17,11-19) 210
Qui chế tông đồ (Mt 10,24-34) 215
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13.1-23) 218
Phúc thay khiêm nhường (Mt 11,25-27) 220
Trường Chúa dạy (Mt 11.28-30) 223
Bứt bông lúa mì (Mt 12,1-8) 225
Từ bỏ để theo Chúa (Mt 10,37-39) 227
Chúa Kitô hiền hậu (Mt 12.11-21) 228
Dụ ngôn cỏ lùng, hạt cải, tấm men (Mt 13,24-43) 230
Phép lạ Giona (Mt 12,38-42) 232
Thân nhân của Chúa (Mt 12.46-50) 234
Lễ thánh Maria Madalenna (Mt 20.1-2 ; 11-18) 236
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13. 1-9) 239
Giải thích dụ ngôn người gieo giống (Mt 13,18-22) 242
Ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-30) 244
Dụ ngôn kho báu, viên ngọc, mẻ cá (Mt 13,44-52) 246
Dụ ngôn hạt cải - tấm men (Mt 13,31-35) 252
Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,36-43) 255
Dụ ngôn của báu và viên ngọc quí (Mr 13,44-46) 257
Lễ thánh Matta và Maria (Mt 10,38-42) 259
Na-gia-rét cứng lòng (Mt 13, 54-58) 261
Cuộc tử đạo của Gioan Tẩy Giả (Mt 14, 1-12) 263
Phép lạ bánh hóa nhiều (Mt 14,13-21) 265
Chúa đi trên biển (Mt 14, 22-36) 270
Pharisiêu câu nệ (Mt 15, 10-20) 275
Vai trò linh mục (Mt 15, 21-28) 278
Quyền bính thánh Phêrô (Mt 16,13-23) 281
Lễ Chúa biến hình (Mt 17, 1-9) 283
Chữa bệnh kinh phong (Mt 17, 14-20) 286
Chúa nộp thuế (Mt 17, 21-26) 288
Ánh sáng ban sự sống (lễ thánh Phaolô) 290
Cho đi trọn vẹn với lòng thành (Jn 12,24-26) 295
Sửa bảo anh em và việc tha thứ (Mt 18,15-20) 297
Đầy tớ mắc nỢ (Mt 18,21-19,1) 300
Việc ly dị và độc thân (Mt 19,3-12) 302
Phương thế trọn lành (Mt 19,23-30) 305
Thợ lam vườn nho (Mt 20, l-16b) 308
Thí dụ tiệc cưới (Mt 22,1-14) 312
Điều răn trọng nhất (Mt 22, 34-40) 314
Trách Pharisiêu (Mt 23,1 -12) 317
Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh thể (1Cor 10,14-22) 319
Quyền bính Phêrô và báo trước Tử nạn (Mt 16,13-23) 323
Bảy hạng giả hình (Mt 23, 13-22) 327
Lễ thánh Bartôlômêô tông đồ (Jn 1,45-51) 330
Hãy tỉnh thức (Mt 24,42-51) 332
Mười người trinh nữ (Mt 25,1-13) 335
Báo trước Tử nạn (Mt 16, 21-27) 337
Dụ ngôn nén bạc (Mt 25,14-30) 343
Chúa bị ngược đãi tại Nazareth (Lc 4,16-30) 344
Chữa nhạc mẫu Phêrô (Lc 4,38-44) 349
Chữa người quỉ ám (Lc 4,31-37) 352
Việc tha tội (Mt 18, 15-20) 355
Mẻ cá lạ lùng (Lc 5,1-11) 360
Tranh luận về việc ăn chay (Lc 5, 33-39) 363
Bứt bông lúa mì (Lc 6,1-5) 365
Chữa người bại tay (Lc 6,6-11) 368
Tuyển chon tông đồ (Lc 6,12-19) 370
Sự tha thứ (Mt 18,21-35) 373
Chớ xét đoán (Lc 6,39-42) 377
Phương thức thực hành Lời Chúa (Lc 6,43-49) 380
Chữa người đầy tớ viên bách quan (Lc 7, 1-10 ; Mt 8,5-13) 382
Lễ suy tôn Thánh Giá (Jn 3, 13-17) 384
Lễ Mẹ Sầu Bi (Lc 2,33-35) 387
Thợ làm vườn nho (Mt 20,l-16a) 389
Người phụ nữ thống hối (Lc 7, 36-50) 396
Các phụ nữ theo giúp Chúa Giêsu (Lc 8, 1-3) 398
Yêu thương kẻ thù (Lc 6, 27-36) 401
Người gieo giống (Lc 8, 4-15) 403
Cách thức nghe giảng (Lc 8, 16-18) 405
Chúa gọi Matthêu (Mt 9, 9-13) 408
Hai người con (Mt 21, 28-32) 410
Lời Chúa căn dặn (Lc 9,1-6) 412
Hê rô đê nghĩ sao ? (Lc 9,7-9) 414
Phê rô tuyên xưng (Lc 9, 18-22) 416
Báo trước Tử Nạn (Lc 9, 44b-45) 419
Hai người con (Mt 21, 28-32) 421
Địa vị đích thật (Lc 9, 46-50) 423
Dân không tiếp rước (Lc 9, 51-56) 426
Lễ các Tổng Thần Micae-Gabriel-Raphael (Jn 1,47-51) 429
Chúa sai bảy mươi hai môn đệ (Lc 10,1-12) 431
Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 434
Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh (Mt 18,1-5.10) 438
Giới răng trọng nhất (Lc 10, 25-37) 441
Dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-10) 443
Maria chon phần tốt nhất (Lc 1Q,38-42) 448
Kinh lạy Cha (Lc 11,1-4) 451
Chữa người quỉ ám (Lc 11, 14-26) 453
Ngợi khen Đức Mẹ (Lc 11, 27-28) 455
Phép lạ Giona (Lc 11, 29-32) 457
Trách các biệt phái và luật sĩ (Lc 11, 37-41) 460
Nộp thuế cho vua Xêsa (Mt 22, 15-21) 468
Răn dạy môn đệ (Lc 12, 1-7) 470
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha đăng quang 472
Việc nộp thuế (Lc 20, 20-26) 474
Lễ kinh thánh Luca (Lc 10, 1-12) 484
Hãy tỉnh thức (Lc 12, 35-38) 486
Đầy tớ tỉnh thức và trung tín (Lc 12, 39-48) 488
Loạn lạc và ơn phúc (Lc 12, 49-53) 490
Kinh nghiệm điềm trời và sự cầu hòa (Lc 12,54-59) 493
Hãy ăn năn trở lại (Lc 13, 1-9) 496
Ngồi chỗ rốt hết (Lc 14,1.7-11) 498
Lễ các thánh nam nữ (Mt 5, l-12a) 501
Mặc khải cho kẻ bé mọn (Mt 11, 25-30) 504
Điều kiện để trở thành môn đệ (Lc 14,25-33) 507
Chiên lạc và đồng bạc bị mất (Lc 15,1-10) 509
Ngày quốc tế truyền giáo (Mt 22, 34-40) 511
Chữa người phụ nữ còng lưng (Lc 13,10-17) 518
Dụ ngôn hạt cải và men (Lc 13, 18-21) 520
Cửa hẹp (Lc 13, 22-30) 523
Lễ thánh Simon và Giuđa tông đồ (Lc 6,12-19) 525
Chữa người thủy thũng (Lc 14,1-6) 528
Phải ở trung tín (Lc 16,9-15) 530
Mười người phong cùi (Lc 17,11-19) 532
Nước trời đã đến (Lc 17, 20-25) 534
Quan tòa và bà góa (Lc 18, 1-8) 538
Biệt phái giả hình (Mt 23,1-12) 540
Dụ ngôn mười cô trinh nữ (Mt 25,1-13) 545
Lễ vương cung thánh đường Latêranô (Jn 2,13-22) 547
Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (Mt 25,14-30) 551
Người mù thành Giêricô (Lc 18, 35-43; Mc 10, 46-52)  557
 Vào nhà Giakêu (Lc 19,1-10) 560
Lễ Chúa Kitô Vua (Mt 25, 31-46) 563
Thí dụ nén bạc (Lc 19,11-26) 570
Lời tiên tri về Jerusalem (Lc 19,41-44) 572
Đuổi kẻ buôn ra khỏi đền thờ (Lc 19,45-48) 575
Vấn đề kẻ chết sống lại (Lc 20, 27-40) 577
Đồng tiền của bà góa (Lc 21, 1-4) 580
Những điềm báo trước về Jerusalem (Lc 21, 5-11) 582
Lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam (Mt 10, 17-22) 584
Ngày cánh chung (Lc 21, 20-28) 586
Hay tỉnh thức (Lc 21,34-36) 588